Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2006

Grudziądz, dnia 29.03.2007

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2006

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jak i również zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Wymienione powyżej ustawy szczegółowo określają zadania, które gmina powinna realizować w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i również Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dopuszczalne jest tworzenie wspólnego gminnego programu dla rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, jednak budżet powinien być odrębny dla każdego programu (stanowisko dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Pana Piotra Jabłońskiego). W 2006 roku w Gminie Grudziądz opracowano jeden wspólny program, który zawiera zadania nałożone przez w/w ustawy.

Wypełniając postanowienia w/w ustaw Rada Gminy w Grudziądzu w formie Uchwały Nr XXXII/199/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006. Realizację programu koordynował pełnomocnik Wójta Gminy Grudziądz ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie na rok 2006 opiewał na kwotę 157.000,- złotych, w tym dział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 149.300,- złotych, a dział 85153 – zwalczanie narkomanii – 7.700,- złotych.

I Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu w 2006 roku

W 2006 roku w pracach Komisji pracowało 8 osób powołanych przez Wójta Gminy Grudziądz. Gminna Komisja koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu jak i również z ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2006 roku odbyło się 13 posiedzeń Komisji, podczas których:

- przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym

- kierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Grudziądzu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego

- opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży

- zapoznano się z ofertami szkoleń dla członków Komisji jak i nauczycieli, jak i również uczestnictwo w szkoleniach

- wyłoniono ofertę wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży i zorganizowano obóz profilaktyczny

- skontrolowano przebieg obozu profilaktycznego

- opiniowano i zatwierdzono programy świetlic socjoterapeutycznych

- planowano budżet Gminnego Programu

- opracowano projekt Gminnego Programu na rok 2007

- zawiadomiono Komendę Miejską Policji w Grudziądzu o sprzedaży napojów alkoholowych osobie nieletniej.

1.Analiza przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu

Ogólna liczba wniosków, która wpłynęła do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec osób uzależnionych to liczba 37, w tym wnioski:

- z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu - 17

- od członków rodzin - 16

- od pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.

W 2006 roku przeprowadzono 13 rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi, natomiast 7 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Grudziądzu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Powodem tak małej ilości przeprowadzonych rozmów w stosunku do wniosków jakie wpłynęły jest częste nie stawianie się uczestników na wezwania jak również dalsze postępowanie w 2007 roku. 11 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy miało zalecenie kontaktu z terapeutą z poradni leczenia uzależnień od alkoholu, a 2 osoby poinformowano o takiej możliwości bez zobowiązania do kontaktu z terapeutą. Wszystkie osoby, które zostały zobowiązane do takiego kontaktu są monitorowane poprzez kontakt z poradnią leczenia uzależnień od alkoholu przez pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania uzależnień i przemocy w rodzinie.

Złożenie wniosków do Sądu Rejonowego w Grudziądzu wiąże się z kosztami, a mianowicie opłata do każdego złożonego wniosku to kwota 40,- złotych oraz badanie przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog) osoby uzależnionej to kwota 320,- złotych. Koszty związane z opłatami sądowymi były zaplanowane na kwotę 3.000,- złotych, a faktycznie wydano w 2006 roku 2240,- złotych.

II Charakterystyka rynku napojów alkoholowych

Na terenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2006 roku funkcjonowało 51 placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- 39 punktów sprzedaży detalicznej

- 12 lokali gastronomicznych (w tym ogródków piwnych).

W 2006 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pod względem usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudziądz (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Grudziądzu Nr XXIX/326/2001 z dnia 20.12.2001 roku) 49 wniosków, w tym:

1) wnioski na sprzedaż detaliczną w sklepach przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 17 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 17 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu

- 11 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

2) wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych (w tym ogródki piwne) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 3 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 1 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wójt Gminy Grudziądz wydał w 2006 roku ogółem 75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

1) zezwolenia na sprzedaż detaliczną w sklepach przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

- 25 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 28 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu

- 19 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

2) zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych (w tym ogródki piwne) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 2 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 1 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Wójt Gminy Grudziądz wydał w 2006 roku 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 175 złotych.

Ogółem za korzystanie z w/w zezwoleń gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 97.431,67,- złotych.

III Działalność profilaktyczna na terenie Gminy Grudziądz

Szczególnie ważnym ogniwem w działaniach profilaktycznych są świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniom. Na terenie naszej Gminy funkcjonują 2 świetlice: świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim oraz grupa socjoterapeutyczna działająca przy Szkole Podstawowej w Dusocinie. W ramach umowy zlecenia zatrudniono dwóch instruktorów - wychowawców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W 2006 roku liczba zapisanych uczestników to 39 osób, które regularnie uczestniczyły w zajęciach. Zajęcia w świetlicach realizowały programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Jak żyć z ludźmi” oraz pedagogikę zabawy Klanza, „Pluszowa terapia” jak i również miały atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników między innymi poprzez zajęcia relaksacyjne metodą Dennisona. Dzieci miały możliwość poznania i wyrażania swoich uczuć, poznania sposobów radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach konfliktowych, nabyły umiejętności asertywnych oraz otrzymały informację o substancjach psychoaktywnych. Dzieci podczas ferii zimowych przez 5 dni uczestniczyły w zimowisku, które zorganizowano w świetlicach i zapewniono dzieciom oprócz realizowanego programu profilaktycznego liczne atrakcje w postacie wycieczki do Torunia, wyjazdów na basen i do kina. W miesiącu czerwcu zorganizowano wycieczkę nad morze, trasą była Gdynia, Sopot i Gdańsk. Dla licznej grupy dzieci był to pierwszy w życiu wyjazd nad polskie morze.

W gminnych szkołach realizowane były programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”, realizatorami tych programów byli przeszkoleni nauczyciele. Gmina Grudziądz skorzystała również z oferty Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego z Krakowa, który przedstawił uczniom spektakl „Tak wiem”, poruszający problem pierwszych kontaktów młodzieży z substancjami psychoaktywnymi. Koszt tego spektaklu to kwota 1767.10,- złotych (łącznie z przewozem dzieci). Spektakl obejrzało około 130 uczniów z I klas gimnazjalnych. Dopełniając formę edukacji profilaktycznej zakupiono dla szkół plakaty dotyczące zjawiska narkomanii, których koszt zakupu to kwota 61,- złotych.

W okresie wakacji zorganizowano obóz profilaktyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Z wypoczynku skorzystało 45 dzieci, które wypoczywały w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze. Na obozie realizowany był program ogólnorozwojowy oparty o zajęcia kształtujące u dzieci szereg umiejętności jak i również prowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień oparte o programy profilaktyczne. Dzieci uczestniczące w obozie otrzymały wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w życiu codziennym. Oprócz zajęć programowych dzieci codziennie uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach takich jak: ogniska, dyskoteki, gry i zabawy terenowe oraz kąpiele w jeziorze rudnickim z wykorzystaniem sprzętu wodnego. Na wypoczynek letni Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 22.050,- złotych.

W 2006 roku Gmina Grudziądz była realizatorem ogólnopolskiej kampanii „Bliżej siebie - dalej od narkotyków. Kampania została zorganizowana przez Krajowe Biuro Do Spraw Narkomanii, a przeprowadziliśmy ją dzięki pomocy Pana Grzegorza Kasprzyckiego – pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, który udostępnił nam niezbędne materiały. W ramach w/w kampanii Pani Anna Siemińska - Pełnomocnik Wójta Gminy Grudziądz ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie oraz pedagog szkolny przeprowadziła pedagogizację rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dotyczącą zjawiska narkomanii. Osobą, która wspomagała nasze działania był koordynator grudziądzkiej grupy wsparcia dla rodziców i przyjaciół osób uzależnionych jak i również rodzic dziecka uzależnionego. Gmina Grudziądz w związku z realizacją w/w kampanii nie poniosła żadnych kosztów, ponieważ materiały do kampanii były udostępnione bezpłatnie, a Pani Siemińska realizowała cele kampanii w ramach swoich obowiązków służbowych.

W 2006 roku w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu przebywało 105 mieszkańców naszej gminy, w tym 101 mężczyzn i 4 kobiety. W ramach podpisanego porozumienia z Urzędem Miasta Grudziądz mieszkańcy naszej Gminy, którzy doświadczają przemocy mogą znaleźć całodobową pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Hostelem w Grudziądzu, z takiej pomocy skorzystało 8 osób.

Na w/w zadania wydano kwotę 8.700,- złotych.

W 2006 roku swą działalność kontynuował punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, jak i również dla ofiar przemocy w rodzinie. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły uzależnienia członków rodziny, motywowania do podjęcia leczenia oraz informowano o istniejących placówkach wsparcia dla rodzin. Do punktu zgłosiło się 67 osób, w tym 55 z problemem alkoholowym i 12 osób dotkniętych przemocą. Punkt prowadzony jest przez pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie (w ramach umowy o pracę) w budynku Urzędu Gminy i w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów oprócz amortyzacji sprzętu komputerowego.

IV Podnoszenie kwalifikacji osób i służb, które niosą pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom

W 2006 roku Gminna Komisja uczestniczyła w 2 szkoleniach, dotyczących problemów alkoholowych jak i również przemocy w rodzinie. Na w/w szkolenie zaproszono pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowych rewiru III z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu jak i również pielęgniarki środowiskowe z Gminnych Ośrodków Zdrowia. Obecność w/w służb nie była przypadkowa, ponieważ ich przedstawiciele są bezpośrednio zaangażowani w pomoc rodzinom, gdzie występują problemy alkoholowe jak i również przemoc domowa. Szkolenie poprowadził wykwalifikowany psycholog z Pracowni Psychoedukacji Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Kielcach. Na w/w szkolenia Gminna Komisja wydała kwotę 4260,- złotych (wraz z wyżywieniem uczestników).

Nauczyciele, którzy są zatrudnieni w gminnych szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych uczestniczyli w zorganizowanej przez Gminną Komisję „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Uczestnicy zajęć mieli możliwość doskonalenia umiejętności wychowawczych, wyrażania i akceptowania uczuć, radzenia sobie z „trudnymi” uczniami, umiejętności aktywnego i wspierającego słuchania, nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, jak i również wspierania rodziców i przygotowania ich do podejmowania świadomych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez ich dzieci. W 40 – godzinnych warsztatach uczestniczyło 15 nauczycieli, za które zapłacono 1.500,- złotych.

Ponadto pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie uczestniczył w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak i również przeciwdziałaniu narkomanii.

Reasumując w 2006 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie Gmina Grudziądz wydała kwotę 104.237,22,- złotych, w tym 102.976,22,- złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 1261,- złotych na zwalczanie narkomanii. Środki finansowe, które nie zostały ujęte w/w sprawozdaniu zostały przeznaczone na wynagrodzenie pełnomocnika oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych (wraz z pochodnymi), szkolenia jak i również amortyzację sprzętu komputerowego., utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (wynagrodzenie instruktorów – wychowawców, materiały do prowadzenia zajęć, zimowisko i wycieczka).

 

 

opracowała:

Anna Siemińska

Pełnomocnik Wójta Gminy Grudziądz

ds. rozwiązywania problemów

uzależnień i przemocy w rodzinie

 

 

 


Wytworzył: Anna Siemińska (29 marca 2007)
Opublikował: Tomasz Makowski (2 kwietnia 2007, 11:27:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3443

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij