Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

II.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – druk do pobrania
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
a) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Grudziądz),
b) zgoda organizatora imprezy oraz właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych [oryginał] - druk do pobrania,
c) plan sytuacyjny,
d) pełnomocnictwo (w razie ustanowienia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł).
3. Wniosek należy złożyć kompletny. W przypadku stwierdzenia, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa się przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
Urząd Gminy Grudziądz,
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,
parter, pok. nr 9
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przeprowadzenie postępowania i jego zakończenie poprzez wydanie zezwolenia powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
PRZEBIEG PROCEDURY:
1. Z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może ubiegać się tylko przedsiębiorca posiadający stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenie jednorazowe wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.
3. Przed wydaniem zezwolenia przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy stosowną opłatę (patrz niżej).
4. Wydanie zezwolenia następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.
5. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Grudziądz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Jeżeli wszystkie strony postępowania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia temu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
6. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni.
7. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
 
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
1. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Grudziądz: 86 9500 0008 0008 8721 2000 0001.
2. Wysokość opłaty za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – wynosi 1/12 rocznej opłaty 525 zł, tj. 43,75 zł,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1/12 rocznej opłaty 525 zł, tj. 43,75 zł,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu – wynosi 1/12 rocznej opłaty 2100 zł, tj. 175,00 zł.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij