W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Zameldowanie w trybie administracyjnym

XML

Treść

Opis sprawy

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, rozstrzyga właściwy organ w trybie administracyjnym.

Konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego najczęściej ma miejsce w przypadku:
- zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy, lecz dane zawarte w zgłoszeniu oraz w załączonych dokumentach budzą wątpliwości organu przyjmującego (tzn. występują braki, których nie można uzupełnić),
- nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przez co nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę uprawnioną do dysponowania tym lokalem lub osoba ta odmawia dokonania takiego potwierdzenia,
- gdy organ ma poważne wątpliwości co do faktu przebywania osoby dokonującej zgłoszenia w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
Zastosowanie trybu administracyjnego polega na tym, że organ meldunkowy prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny w przedmiotowym lokalu), a następnie rozstrzyga decyzją administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem.

O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.

Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Pobytem czasowym jest przebywanie przez określony czas w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego lub przebywanie w tej samej miejscowości, co miejsce pobytu stałego, lecz pod innym adresem niż adres miejsca pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu.
W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania.
Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.


Kogo dotyczy

Organ gminy przeprowadza postępowanie na wniosek strony w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości organu co do zameldowania osoby w drodze czynności materialno - technicznej.


Wymagane dokumenty

- Wniosek z uzasadnieniem dlaczego Wnioskodawca nie mógł zameldować się w trybie czynności materialno-technicznej oraz ze wskazaniem właściciela lokalu/nieruchomości.
 - Wypełniony formularz zgłoszenia odpowiedniego do rodzaju zameldowania, o które się ubiega: zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego. Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny albo faktyczny).
- Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
- Dowód wniesienia opłaty (10 zł)
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu) - o ile Wnioskodawca taki dokument posiada.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
Wydanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).


Opłaty

10 PLN - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej.
Wpłatę można dokonać w Banku Spółdzielczym w Łasinie z siedzibą w  Urzędzie Gminy Grudziądz, parter. lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grudziądz Bank Spółdzielczy w Łasinie nr konta: 86950000080008872120000001w tytule podając "Opłata skarbowa"


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. r. o ewidencji ludności
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Grudziądz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki

Wzór wniosku pdf, 134 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane