Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJW 2020 ROKU LIMIT ZWROTU USTALA SIĘ WG NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW:

- 100 LITRÓW NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH
- 30 LITRÓW NA 1 DUŻĄ JEDNOSTKĘ PRZELICZENIOWĄ BYDŁA
- 1,00 ZŁ NA 1 LITR OLEJU NAPĘDOWEGO


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Pobierz). Druk dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Finansów i Podatków  (I piętro, pokój nr 104).
2. Do wniosku należy załączyć:
- oryginały faktur VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dokument wydawany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Pobierz

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
Urząd Gminy Grudziądz,
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,
I piętro, pok. nr 104

Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień nadania przesyłki w Polskiej Placówce Pocztowej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (56)  45 11 129

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:
I półrocze – przyjmowanie wniosków w terminie od 1 lutego do końca lutego bieżącego roku wraz z wymaganymi dokumentami oraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego.

II półrocze – przyjmowanie wniosków w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia bieżącego roku wraz z wymaganymi dokumentami oraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wójt Gminy Grudziądz wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:
- gotówką w Kasie Urzędu (I piętro pok. nr 108) w godzinach pracy Urzędu
- lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
  • od 2 do 30 kwietnia bieżącego roku – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • od 1 do 31 października bieżącego roku – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Uwaga!
Terminowość wypłaty producentom rolnym środków pieniężnych należnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego uzależniona jest od przekazania Gminie dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji Wójta Gminy Grudziądz o przyznaniu lub odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Grudziądz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Jeżeli wszystkie strony postępowania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia temu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej – będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
2. Za gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, będących w posiadaniu producenta rolnego.
3. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego (dotyczy również gruntów objętych w użytkowanie od innych osób, np. dzierżawionych), a grunty gospodarstwa winny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego bieżącego roku jako użytki rolne.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wyrazili pisemną zgodę (pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków).
5. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako sumę:
 - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2466),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2489).


Załączniki

Pobierz pdf, 193 kB metryczka
Pobierz pdf, 407 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij