W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz

XML

Szczegóły

zamówienie na Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz 

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.1.17.2020

zamawiający Gmina Grudziądz

tryb zamówienia Przertarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214.000,00 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Grudziądz lub elektronicznie

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Konsorcjum
Lider - Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy "SPOMER" Sp. z o.o.
ul. Biskupska 7
14-200 Iława
Partner - VEDER TECH Sp. z o. o.
ul. Grudziądzka 13A
82-522 Sadlinki

Cena oferty - 621 490.85 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz jest
poprawna pod względem formalnym i merytorycznym. Oferta uzyskała najwyższą ilość
punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta
najkorzystniejsza.

Treść


Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz 

Ogłoszenie nr 551214-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Grudziądz, krajowy numer identyfikacyjny 87111862600000, ul. ul. Wybickiego  38  , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4511111, e-mail ug@grudziadz.ug.gov.pl, faks 56 4511132. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.grudziadz.lo.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak 
http://bip.grudziadz.lo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
http://bip.grudziadz.lo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Tak 
adres 
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie - Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, Biuro Obsługi Interesanta, parter, hol główny 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz  
Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz. Zakres zamówienia nie obejmuje miejscowości Dusocin. 1. Opis istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia: Gmina Grudziądz nie posiada własnej stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Woda jest nabywana od Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Miejscem dostarczania wody są wodomierze główne, rozdzielające sieć Gminy Grudziądz od sieci MWIO. Ścieki z terenu gminy są odprowadzane do kolektorów głównych MWIO i trafiają następnie do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Miejscem odbioru ścieków przez MWIO są gminne ściekomierze zamontowane na kolektorach głównych. Zadaniem wykonawcy jest utrzymanie i konserwacja gminnych sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych a także urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy, stacji podnoszenia ciśnienia. Długość gminnej sieci wodociągowej z przyłączami wynosi ok. 387 km. Długość gminnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi ok. 72 km. W przypadku wybudowania nowych odcinków sieci, znajdą się one również w zakresie przedmiotu zamówienia świadczonego przez wykonawcę. Nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. Zbiorcze przepompownie ścieków: ok 20 szt. Przydomowe przepompownie ścieków: ok. 260 szt. 2. Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych.: 1) Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych, a w szczególności: bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, odpowietrzanie sieci oraz systematyczne czyszczenie odcinków sieci, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych. 2) Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach 3) Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zamknięcie odpowiednich zaworów zabezpieczających przed utratą wody z sieci musi nastąpić do 4 godzin od zgłoszenia. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń wodociągowych powodujące lub mogące spowodować stratę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuższym niż 12 godzin, Wykonawca uruchomi zastępczy, zbiorowy punkt poboru wody. 4) Uruchamianie zastępczego poboru na polecenie Zamawiającego. 5) Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci 6) Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci wodociągowej dla nowo wybudowanych przyłączy: - kontrola robót zanikających, - konsultacje z Zamawiającym dotyczące projektowanych materiałów, - zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia, - instalacja wodomierzy dostarczonych przez Zamawiającego, - kontrola wykonania i dokonywanie odbiorów wybudowanych przyłączy, - kontrola użytych przez inwestorów materiałów poprzez porównanie ich z warunkami wydanymi przez Gminę Grudziądz. - sporządzanie protokołu odbioru przyłączy, - dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania za odrębnym wynagrodzeniem tzw. nawiertki sieci i połączenie z nowo wybudowanym przyłączem. Koszt w całości pokryje podmiot na rzecz którego zlecone zostanie wykonanie przyłączenia. 7) Dokonywanie odcięcia dopływu wody do posesji na polecenie Zamawiającego. 8) Dopełnianie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) własnym staraniem i na własny koszt w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym 9) wymiana legalizacyjna wodomierzy z plombowaniem - ok. 600 sztuk w 2020-2021 r. 10) Montaż nowych wodomierzy. 11) Zamykanie i otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zamykania zasuw na okres zimowy. 12) Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. 13) Płukanie hydrantów według potrzeb lub na żądanie Zamawiającego (ok. 230 hydrantów). 14) Wykonywanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów na żądanie Zamawiającego. 15) Wykrywanie nielegalnych przyłączy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 16) Regulacja wysokości włazów studziennych 17) Wykonywanie odczytów wodomierzy co dwa miesiące z terenu całej gminy i na żądanie Zamawiającego. 18) realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności: badanie próbek wody raz na kwartał, sporządzanie protokołów z badania, 19) realizację obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 1a ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), która zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody, w tym harmonogramu pobierania próbek wody do badań zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) który winien być uzgodniony z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. 3. Zadania w zakresie utrzymania i konserwacji zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej: 1) Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń, przepompowni ścieków usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny sieci kanalizacyjnej, przyłączy lub odcinków przyłączy będących w gestii Zamawiającego. 2) Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usuwanie awarii jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku awarii sieci lub przyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepływu i usunięcia awarii ścieki będą wypompowywane i wywożone do oczyszczalni wozem asenizacyjnym na koszt wykonawcy. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie, zatkanie, usterkę itd. rur i urządzeń kanalizacyjnych powodujące lub mogące spowodować wyciek ścieków, przerwę w odbiorze ścieków i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. 3) Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie Zamawiającego. 4) Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci kanalizacyjnej dla nowo wybudowanych przyłączy: - kontrola robót zanikających, - konsultacje z zamawiającym dotyczące projektowanych materiałów, - zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia, - wykonywanie połączeń sieci z nowo wybudowanym przyłączem, - kontrola zainstalowanych urządzeń pomiarowych, których zakup należy do inwestora wykonującego przyłącze, - kontrola wykonania i dokonywanie odbiorów wybudowanych przyłączy, - kontrola zastosowanych przez inwestorów materiałów i urządzeń pomiarowych na przyłączach kanalizacyjnych poprzez porównanie ich z warunkami wydanymi przez Gminę Grudziądz. - sporządzanie protokołu odbioru przyłączy, - dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 12) Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zużytych elementów przepompowni ścieków. 13) Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci kanalizacyjnej z przyłączy na żądanie Zamawiającego. 14) Wykonywanie badań jakościowych ścieków na żądanie i we wskazanych przez Zamawiającego punktach. 4. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej w formie ewidencji: - awarii i napraw, - wykonywanych czynności kontrolnych wymienionych w kolejnym punkcie (pkt. 5), - zgłoszeń, - wykonanych przez inwestorów przyłączy, - mienia zdemontowanego i zamontowanego 5. Zasady kontroli stanu technicznego sieci i urządzeń: 1) Kontrola sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod względem szczelności każdorazowo na zgłoszeniem zamawiającego; 2) Kontrola hydrantów p.poż. - wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy - raz w roku; 3) Kontrola urządzeń pomiarowych - każdorazowo na podstawie zgłoszeń Zamawiającego i niezależnie od zgłoszeń Zamawiającego 1 raz w roku przegląd wszystkich urządzeń pomiarowych (będących głównymi urządzeniami na sieci wod-kan.) służących do rozliczeń z MWiO 4) Kontrola przepompowni przydomowych - każdorazowo na podstawie zgłoszeń Zamawiającego 5) Dokumentowanie fotograficzne z awarii i napraw 6) Kontrola przepompowni zbiorczych wraz z konserwacją i czyszczeniem - 3 razy w miesiącu 7) Zamawiający w każdej chwili ma prawo uczestnictwa w czynnościach kontrolnych. Inne istotne warunki zamówienia: Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także likwidacja (utylizacja) zużytego sprzętu, urządzeń lub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do obowiązku Wykonawcy należy koszenie terenu o powierzchni ok 2500 m2. Do obowiązków Wykonawcy należy także konserwacja oraz wymiana oznakowania armatury. W przypadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi koszty związane z przewożeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi. Wykonawca przystępujący do przetargu musi: posiadać czynny całodobowo telefon alarmowy, tzw. pogotowie wodno-kanalizacyjne. Telefon zostanie udostępniony do wiadomości publicznej mieszkańców gminy. Telefon jest niezbędny do przyjmowania zgłoszeń dotyczących m. in. awarii i usterek dotyczących zakresu objętego niniejszym postępowaniem. Przy kalkulacji ceny Wykonawca nie wlicza kosztów zakupionego materiału jak i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty zakupów materiałów zastępczych, nowych itp. obciążają Zamawiającego po jego uprzedniej akceptacji. W ofercie należy podać cenę całkowitą wynikającą z realizacji zadania przez okres 12 miesięcy. Jeśli pierwszy miesiąc obowiązywania umowy nie będzie pełnym kalendarzowym miesiącem, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za rzeczywistą ilość dni, w których Wykonawca świadczył usługę, biorąc pod uwagę wynagrodzenie miesięczne. Zapłata Wykonawcy następować będzie w transzach, na podstawie faktur częściowych wystawianych za każdy miesiąc świadczonej usługi. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu, w którym wskazane będą m.in. czyszczone odcinki sieci, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń pomiarowych ścieków, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV:  50513000-4 
 Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90480000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:     lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2021-07-31 

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w niniejszym zakresie. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w niniejszym zakresie 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonywał min. 1 usługę polegająca na obsłudze sieci wodociągowej o długości minimum 200 km nieprzerwanie przez rok i minimum 1 usługę polegającą na obsłudze sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 50 km nieprzerwanie przez rok. Wykonawca nie może w celu wykazania spełniania warunku sumować utrzymywanych km sieci, które nie stanowią jednego obiektu. 2) posiada minimum 1 czynny całodobowo telefon alarmowy, tzw. pogotowie wodno-kanalizacyjne i minimum 1 samochód z wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
 
 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Wykaz dostaw lub usług - Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Wzór formularza ofertowego. 2) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
 SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN). 2) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-06-24 do godz. 09:00

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Czas przystąpienia do usunięcia awarii
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data:  godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych; 3) zmiany terminu wykonania zamówienia, z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy), b) wystąpienie przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie, c) wystąpienie opóźnień, przeszkód, utrudnień powstałych z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w szczególności w przypadku niewyłonienia Wykonawcy na kolejny okres wykonywania zamówienia. 2) Wszystkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-06-24, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz” – znak sprawy: ZP.271.1.17.2020, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz Tel.: 564511111 Faks: 564511132 e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl c) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane