W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zakupem biletów miesięcznych

XML

Szczegóły

zamówienie na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zakupem biletów miesięcznych

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.271.1.19.2020

zamawiający Gmina Grudziądz

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 214.000,00 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Grudziądz lub elektronicznie

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.
87-100 Toruń
Dąbrowskiego 8/24
Cena oferty - 197 707.80 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz jest poprawna pod względem formalnym i merytorycznym. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.

Treść

 
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zakupem biletów miesięcznych

Gmina Grudziądz:  Ogłoszenie nr 568130-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Grudziądz, krajowy numer identyfikacyjny 87111862600000, ul. ul. Wybickiego  38  , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4511111, e-mail ug@grudziadz.ug.gov.pl, faks 56 4511132. 
Adres strony internetowej (URL):  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
www.bip.grudziadz.lo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
www.bip.grudziadz.lo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
ElektronicznieTak 
adres 
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zakupem biletów miesięcznych 
Numer referencyjny:  ZP.271.1.19.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci uczęszczających do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Grudziądz na trasie z domu do szkoły i z powrotem począwszy od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zamian za sukcesywny zakup biletów miesięcznych przez Zamawiającego z uwzględnieniem przysługujących tym uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem publicznym, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 295) Dowożeniem objęte są dzieci uczęszczające do szkół: 1) Szkoła Podstawowa w Sosnówce; 2) Szkoła Podstawowa w Sztynwagu; 3) Zespół Szkół w Piaskach; 4) Szkoła Podstawowa w Dusocinie; 5) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi; 6) Szkoła Podstawowa w Mokrem. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych. 2. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego oraz ilości wolnych miejsc siedzących koniecznych dla bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania. 3. Zamawiający dodatkowo wymaga od Wykonawcy świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2, w ramach przewozów regularnych (niezależnie od ilości korzystających z linii autobusowej osób) na trasie: 1) Mały Rudnik – Szynych – Sosnówka – minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 2) Sosnówka – Szynych – Gogolin – Mały Rudnik - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 3) Stary Folwark – Marusza – Kobylanka – Piaski - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 4) Piaski – Kobylanka – Marusza – Stary Folwark - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 5) Piaski – Turznice /Brzeziny – Turznice /Spółdzielnia - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 6) Turznice /Spółdzielnia – Turznice /Brzeziny – Piaski - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 7) Mokre – Leśniewo – Dusocin - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 8) Dusocin – Leśniewo – Mokre - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 9) Mokre – Lisie Kąty /Aeroklub - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 10) Lisie Kąty /Aeroklub – Mokre - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym). 4. Zamawiający może odstąpić od wymogu świadczenia usług transportowych na trasach wymienionych w pkt 3 w zamian za nieodpłatne świadczenie usług transportowych na trasach na rzecz Gminy Grudziądz w ramach kilometrów niewykorzystanych w związku z nieświadczeniem usług transportowych na danych trasach. 5. Planowane są dowozy w godzinach porannych i odwozy w godzinach popołudniowych – zgodnie harmonogramem: 1) Szkoła Podstawowa w Sosnówce oraz Szkoła Podstawowa w Sztynwagu Grudziądz – Mniszek /przejazd kolejowy (1 dziecko) – Rozgarty (6 dzieci) – Szynych /Tokarz (2 dzieci) – Szynych /Mleczarnia (15 dzieci) – Sosnówka /RSP (8 dzieci) – Sosnówka /Świetlica (3 dzieci) – Sosnówka /Pętla (5 dzieci) – Sosnówka /Szkoła (wysiada 36 dzieci) – Mały Rudnik /Wiadukt (2 dzieci) – Pieńki Królewskie (11 dzieci) – Mały Rudnik /Przejazd kolej. (12 dzieci) – Mały Rudnik/ Przejazd II (12 dzieci) – Sztynwag /Szkoła (wysiada 54 dzieci) – Gogolin I (3 dzieci) – Gogolin II (2 dzieci) – Gogolin III (2 dzieci) – Gogolin IV (4 dzieci) – Sztynwag /Szkoła (wysiada 11 dzieci) Zajęcia w Sosnówce rozpoczynają się o godz. 745. Po zajęciach odbiór dzieci ze szkoły w Sosnówce o godzinie 1315 i 1515. Zajęcia w Sztynwagu rozpoczynają się o godz. 800. Po zakończonych zajęciach odbiór dzieci dwoma lub trzema kursami w zależności od zapotrzebowania. 1) Turznice /Spółdzielnia (5 dzieci) – Hanowo I (6 dzieci) – Hanowo II (9 dzieci) – Piaski /Szkoła (wysiada 20 dzieci) – Turznice I (5 dzieci) – Turznice II (4 dzieci) – Skarszewy I (15 dzieci) – Skarszewy II (8 dzieci) – Stary Folwark (9 dzieci) – Piaski /Szkoła (wysiada 41 dzieci). 2) Wielkie Lniska (3 dzieci) – Gać (9 dzieci) – Węgrowo (2 dzieci) – Grudziądz ul. Warszawska /Rozdzielnia (1 dziecko) Grudziądz ul. Warszawska /Jaskółcza (1 dziecko) - Marusza (12 dzieci) – Grudziądz /Skowronkowa przy cmentarzu (4 dzieci) – Grudziądz ul. Jaskółcza (1 dziecko) - Kobylanka (11 dzieci) – Piaski /szkoła (wysiada 49 dzieci) – Linarczyk (16 dzieci) – Piaski /szkoła (wysiada 16 dzieci). Dowóz dzieci na godz. 800. Odwóz maksymalnie 2 kursami o godz. 1335 i 1520 (wg zapotrzebowania). 3) Leśniewo /k. leśnej budki (2 dzieci) – Białochowo /ogrodnictwo (4 dzieci) – Białochowo /pętla (3 dzieci) – Skurgwy (1 dziecko) – Zarośle bloki/sklep/szkoła (15 dzieci) – Dusocin /szkoła (wysiada 23 dzieci) – Wielki Wełcz /Rusinowo(30 dzieci) – Zakurzewo (12 dzieci) – Mokre /mleczarnia/Białochówko/Leśniczówka/kościół (8 dzieci) – Mokre /Szkoła (wysiada 50 dzieci). Dowóz dzieci do szkoły w Dusocinie na godz. 800. Po zajęciach maksymalnie 2 kursy w zależności od zapotrzebowania. Dowóz dzieci do szkoły w Mokrem na godz. 800 i na godzinę 950. Odbiór dzieci dwoma kursami tj. o godz. 1335 i 1525 lub 1620 (w zależności od zapotrzebowania). 4) Grudziądz /Karabinierów (2 dzieci) – Grudziądz ul. Dębowa/Brzozowa (2 dzieci) – Grudziądz ul. Dębowa/Sosnowa (6 dzieci) – Grudziądz ul. Dębowa/Wiązowa (1 dziecko) – Grudziądz ul. Paderewskiego/przejazd kol. (1 dziecko) – Grudziądz ul. Paderewskiego/Jaśminowa (1 dziecko) – Grudziądz ul. Paderewskiego/Kasztanowa (2 dzieci) – Świerkocin /Cegielnia (14 dzieci) – Świerkocin (15 dzieci) – Lisie Kąty /Aeroklub (3 dzieci) – Mokre /szkoła (wysiada 43 dzieci) – Parski (2 dzieci) – Parski /wysypisko (2 dzieci) – Parski /Świerkocińska (3 dzieci) – Nowa Wieś /Łąkowa (11 dzieci) – Nowa Wieś /os. 6 Marca (5 dzieci) – Nowa Wieś /Szkoła (wysiada 26 dzieci). Dowóz dzieci do szkoły w Mokrem na godz. 800 i na godzinę 950. Odbiór dzieci dwoma kursami tj. o godz. 1335 i 1525 lub 1620 (w zależności od zapotrzebowania). Dowóz dzieci do szkoły w Nowej Wsi na godz. 800. Odbiór dzieci dwoma kursami w zależności od zapotrzebowania. 6. Zamawiający zastrzega, że dzieci muszą zostać przywiezione do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 7. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Liczba dzieci dojeżdżających może ulec zmianom (ok.+/-10%). Szacunkowa ilość zakupionych biletów w trakcie trwania umowy wynosi 1476 sztuk biletów z tolerancją +/-10%. 8. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: 1) odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, 2) rekolekcji; 3) ferii zimowych; 4) zmiany organizacji pracy szkoły spowodowanej obchodami uroczystości szkolnych; 5) czasowej zmiany organizacji ruchu; 6) niekorzystnych warunków atmosferycznych; 7) innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem. 9. W razie awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn), Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego zapewnienia zastępczego środka transportu w czasie nie dłuższym jednak niż 45 minut. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów. 11. Wykonawca realizować będzie usługę w taki sposób, by zapewnić terminowe i bezpieczne przybycie uczniów na zajęcia lekcyjne do wszystkich szkół oraz ich powrót do miejscowości zamieszkania. 12. Wykonawca biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki decyduje, jaką ilością pojazdów wykona usługę. Zamawiający zastrzega, iż nie może to być mniej niż 6 pojazdów (w tym jeden zastępczy) z co najmniej 50 miejscami siedzącymi każdy. Dopuszczalna jest zmiana dotycząca pojazdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie przetargowej, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących). 13. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę opiekunów oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Kierowca autobusu podczas przywozu i odwozu uczniów podstawi autobus pod szkołę w taki sposób, by nie było konieczności przechodzenia przez jezdnię. Kierowca autobusu i opiekunowie podczas świadczenia usługi muszą zachować pełną kulturę wypowiedzi. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany liczby uczniów. Przewiduje się, iż zmiana liczby uczniów może wynieść max ok. +/- 10% w stosunku do stanu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Liczba uczniów dowożonych do szkół na dany miesiąc określana będzie na podstawie zapotrzebowania składanego Wykonawcy przez placówki oświatowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. 15. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 3 umowy odbywa się na podstawie odrębnej umowy i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1123 z późn.zm). Warunkiem świadczenia usług, o którym mowa w ust. 3 jest uzyskanie dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.  

II.5) Główny kod CPV:  60100000-9 
 Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
60172000-4
60112000-6


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:     lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:  2020-09-01   lub  zakończenia:  2020-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej na czas trwania zamówienia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC na kwotę minimum 350.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał: min. 2 usługi dowozu dzieci do szkół polegające na przewozach regularnych wraz z zakupem biletów miesięcznych o wartości min. 350.000,00 zł. każda, w ciągu ostatnich 3 lat; 2) Dysponuje minimum 6 autobusami (w tym 1 autobus rezerwowy) posiadających minimum 50 miejsc siedzących, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2007 r. i spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin nie niższą niż EURO 4. Pojazdy w chwili składania ofert muszą być dopuszczone do ruchu drogowego, posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu oraz ważne polisy ubezpieczenia OC i NW, wyposażone w monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny zainstalowany w autobusie powinien zawierać kamery, których pole widzenia obejmuje wnętrze całego pojazdu oraz przestrzeń w kierunku jazdy. Rozdzielczość kamer powinna zapewnić rozpoznawalność osób także w półmroku. Obrazy przesyłane z kamer są zapamiętywane w rejestrze pracującym w trybie ciągłym. Minimalny okres przechowywania danych w rejestratorze – 2 tygodnie. Rejestrator powinien umożliwiać przeglądanie i archiwizowanie zgromadzonych danych oraz przenoszenie ich za pomocą elektronicznych nośników informacji. 3) Zatrudnia w chwili składania ofert minimum 6 kierowców autobusów (z czego 1, to kierowca rezerwowy). Kierowcy winni posiadać wymagane uprawnienia oraz doświadczenie na stanowisku kierowcy autobusu min. 5 lat. Kierowcy winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
 
 
 
 

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2)Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3)Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 4)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5)Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
1) Wzór formularza ofertowego, 2) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
 SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-08-07 do godz. 09:00. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Cena
52,00
Wiek taboru z rezerwą
48,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data:  godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) Zmiany tras, o których mowa w §1 ust. 3, jeśli okaże się to konieczne dla sprawniejszego organizowania przewozów i poprawi jakość świadczonej usługi. 2) Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika w szczególności: ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np. prawa lokalnego, sytuacji gospodarczej lub organizacyjnej gminy, lub ze zmiany okoliczności, której nie można był przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Dopuszcza się zmiany ilości dzieci dowożonych do szkół i oddziałów przedszkolnych. 4) Dopuszcza się zmiany godzin przyjazdu i odjazdu autobusu. 5) Dopuszcza się zmianę dotyczącą pojazdów w stosunku do tego, które Wykonawca zawarł w ofercie, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących) niż wykazany w ofercie. 6) Dopuszcza się zmiany umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali państwa, powszechnej niedostępności materiałów, klęsk żywiołowych, epidemii. 2. Postanowienia, określone w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Wszystkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji określonej w §1 ust. 5 umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-08-07, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 540143733-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568130-N-2020 
Data: 30/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grudziądz, Krajowy numer identyfikacyjny 87111862600000, ul. ul. Wybickiego  38, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4511111, e-mail ug@grudziadz.ug.gov.pl, faks 56 4511132. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.grudziadz.lo.pl 

 SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  III 
Punkt:  1.3) 
W ogłoszeniu jest:  Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał: min. 2 usługi dowozu dzieci do szkół polegające na przewozach regularnych wraz z zakupem biletów miesięcznych o wartości min. 350.000,00 zł. każda, w ciągu ostatnich 3 lat; 2) Dysponuje minimum 6 autobusami (w tym 1 autobus rezerwowy) posiadających minimum 50 miejsc siedzących, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2007 r. i spełniających normę dopuszczalnej emisji spalin nie niższą niż EURO 4. Pojazdy w chwili składania ofert muszą być dopuszczone do ruchu drogowego, posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu oraz ważne polisy ubezpieczenia OC i NW, wyposażone w monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny zainstalowany w autobusie powinien zawierać kamery, których pole widzenia obejmuje wnętrze całego pojazdu oraz przestrzeń w kierunku jazdy. Rozdzielczość kamer powinna zapewnić rozpoznawalność osób także w półmroku. Obrazy przesyłane z kamer są zapamiętywane w rejestrze pracującym w trybie ciągłym. Minimalny okres przechowywania danych w rejestratorze – 2 tygodnie. Rejestrator powinien umożliwiać przeglądanie i archiwizowanie zgromadzonych danych oraz przenoszenie ich za pomocą elektronicznych nośników informacji. 3) Zatrudnia w chwili składania ofert minimum 6 kierowców autobusów (z czego 1, to kierowca rezerwowy). Kierowcy winni posiadać wymagane uprawnienia oraz doświadczenie na stanowisku kierowcy autobusu min. 5 lat. Kierowcy winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
W ogłoszeniu powinno być:  Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał: min. 2 usługi dowozu dzieci do szkół polegające na przewozach regularnych wraz z zakupem biletów miesięcznych o wartości min. 350.000,00 zł. każda, w ciągu ostatnich 3 lat; 2) Dysponuje minimum 6 autobusami (w tym 1 autobus rezerwowy) posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2007 r. i spełniającymi normę dopuszczalnej emisji spalin nie niższą niż EURO 4. Pojazdy w chwili składania ofert muszą być dopuszczone do ruchu drogowego, posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu oraz ważne polisy ubezpieczenia OC i NW, wyposażone w monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny zainstalowany w autobusie powinien zawierać co najmniej dwie kamery, z czego pole widzenia minimum jednej obejmuje wnętrze całego pojazdu i minimum jednej obejmuje przestrzeń w kierunku jazdy. Rozdzielczość kamer powinna zapewnić rozpoznawalność osób także w półmroku. Obrazy przesyłane z kamer są zapamiętywane w rejestrze pracującym w trybie ciągłym. Minimalny okres przechowywania danych w rejestratorze – 2 tygodnie. Rejestrator powinien umożliwiać przeglądanie i archiwizowanie zgromadzonych danych oraz przenoszenie ich za pomocą elektronicznych nośników informacji. 3) Zatrudnia w chwili składania ofert minimum 6 kierowców autobusów (z czego 1, to kierowca rezerwowy). Kierowcy winni posiadać wymagane uprawnienia oraz doświadczenie na stanowisku kierowcy autobusu min. 5 lat. Kierowcy winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  III 
Punkt:  4 
W ogłoszeniu jest:  1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
W ogłoszeniu powinno być:  1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 3)Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  III 
Punkt:  6 
W ogłoszeniu jest:  1) Wzór formularza ofertowego, 2) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
W ogłoszeniu powinno być:  nie dotyczy 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  IV 
Punkt:  1.2) 
W ogłoszeniu jest:  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-08-07 do godz. 09:00. 
W ogłoszeniu powinno być:  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-08-11 do godz. 09:00. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  IV 
Punkt:  6.2) 
W ogłoszeniu jest:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-07, godzina: 09:00; Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 
W ogłoszeniu powinno być:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-11, godzina: 09:00; Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL 


II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji:  III 
Punkt:  7 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  1) Wzór formularza ofertowego, 2) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 


 
  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane