W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz usługami towarzyszącymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz usługami towarzyszącymi
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.1.1.2021
Zamawiający Gmina Grudziądz
Tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość szacunkowa poniżej 214.000,00 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu
Dworcowa 47
86-300 Grudziądz

za cenę brutto 206 774.40 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz jest poprawna pod względem formalnym i merytorycznym. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.

Treść

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz usługami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00002776/01
Usługi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.7.) Numer telefonu: 056 45 111 08
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz usługami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baafa77e-5f23-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002776/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-25 18:00
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.grudziadz.lo.pl3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniPortal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/ , ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl , p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452)3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.4. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 r., poz. 346 z późn. );b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r., poz. 332 z późn. zm.).5. Korzystanie z miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne. 6. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; 2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; 3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.11. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Grudziądz, Wybickiego 38 , 86-300 Grudziądz.Tel.: 056 4511111, e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z transportem zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych do odpowiednich ośrodków oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz – znak sprawy: ZP.271.1.1.2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz, transport zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych do odpowiednich ośrodków oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:1) odławianie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Grudziądz,2) odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych z terenu Gminy Grudziądz,3) transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt wskazanego przez Zamawiającego,4) transport zwierząt do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez z Zamawiającego,5) transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz, w tym odbiór i wywóz zwłok zwierząt (w tym dziko żyjących) do miejsc utylizacji.Zamówienie winno być realizowana w sposób humanitarny przy pomocy urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a wyłapywane zwierzęta winny być przewożone przystosowanym pojazdem zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki w czasie transportu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.Reakcja Wykonawcy na wezwanie do odławiania, transportu do schroniska oraz zapewnienia opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Grudziądz winna być natychmiastowa i wynosić maksymalnie 1 godzinę od czasu zgłoszenia.Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przekazać do adopcji minimum 30% (lub więcej, zgodnie z zobowiązaniem wyrażonym w ofercie) wyłapanych psów z terenu Gminy Grudziadz. Wskaźnik procentowy adopcji zostanie obliczony na dzień 28.02.2022r., zgodnie z wzorem opisanym w załączniku nr 1 do umowy. Odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych z terenu Gminy Grudziądz, winno nastąpić w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt niezwłocznie, niepóźnej niż 1 godziny od czasu zgłoszenia.Transport zwierząt do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie do 4 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszeń od Policji o konieczności wywozu padłych zwierząt na terenie Gminy Grudziądz.Oprócz potwierdzenia wykonania usługi wywozu padłych zwierząt przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Grudziądz Wykonawca jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia ilości padłych zwierząt przekazanych do miejsc utylizacji (dokument handlowy stosowany przy przewozie zwierząt).Wykonawca we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochronąi opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami jest zobowiązany promować prawidłowe postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie akcji plakatowych oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się z ww. obowiązku minimum raz w trakcie trwania umowy i przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z jego wykonania w formie elektronicznej.Pozostały zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia, ich standard oraz szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy oraz w załączniku do umowy, który stanowi jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
85200000-1 - Usługi weterynaryjne

90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:  Procentowo 
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik adopcyjności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.2. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie wydane przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych - Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcyJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (jeśli dotyczy)SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 500.00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN).2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-02-03 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r,. poz. 299).3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-03-04.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniui zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej, przy czym siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy); b) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; c) wystąpienie przeszkód i/lub utrudnień spowodowanych przez osoby lub podmioty trzecie; d) wystąpienie opóźnień, przeszkód, utrudnień powstałych z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w szczególności w przypadku niewyłonienia Wykonawcy na kolejny okres wykonywania zamówienia. 3) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych oraz innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy. 2. Wszystkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-03 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021/BZP 00004847/01

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz usługami towarzyszącymi
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.2.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.4.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.4.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 056 45 111 08
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00004847/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-02 09:17
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00002776/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofertPrzed zmianą: 
2021-02-03 10:00

Po zmianie: 
2021-02-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-02-03 10:30

Po zmianie: 
2021-02-05 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-03-04

Po zmianie: 
2021-03-06

Wynik postępowania ZP.271.1.1.2021 (skan)

wynik postępowania ZP.271.1.1.2021 (pdf)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane