W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.1.3.2021
Zamawiający Gmina Grudziądz
Tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość szacunkowa poniżej 5.350.000,00 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

UNITRAK Sp. z o.o.
ul. Strażacka
84-208 Kielno

za cenę brutto 119 014.80 zł.
w tym:
1 roboczogodzina pracy równiarki – 151,29 zł
• 1 roboczogodzina pracy walca drogowego – 135,30 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SWZ oraz jest poprawna pod względem formalnym i merytorycznym. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Oferta najkorzystniejsza.

Treść

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00015202/01
Roboty budowlane
Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e0ad715-80d2-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015202/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 14:39
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010974/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.6 Profilowanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Grudziądz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.grudziadz.lo.pl3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniPortal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 1) Paulina Topolewska-Dziewicka - tel.: (56) 45 111 08, e-mail: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl2) Weronika Chałubowicz - tel.: (56) 45 111 08, e-mail: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 1 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz” prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej w ilości szacunkowej ok. 400 km na terenie Gminy Grudziądz za pomocą co najmniej dwóch równiarek samojezdnych oraz co najmniej dwóch walców stalowych wibracyjnych w miejscowościach: Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Szynych, Sosnówka, Brankówka, Sztynwag, Ruda, Gogolin, Piaski, Hanowo, Daszkowo, Kobylanka, Linarczyk, Wielki Wełcz, Zakurzewo, Dusocin, Leśniewo, Mokre, Lisie Kąty, Nowa Wieś, Parski, Świerkocin, Węgrowo, Gać, Wielkie Lniska, Grabowiec, Turznice, Marusza, Skarszewy oraz Stary Folwark.2. Przedmiot zamówienia obejmuje równanie wraz z zagęszczaniem na długości ok. 400 km i średniej szerokości 5 m przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca samojezdnego stalowego wibracyjnego o min. nacisku 8 ton. Wałowanie walcem drogowym należy wykonać każdorazowo po przejeździe równiarki. Równanie obejmuje także zebranie materiału z poboczy i wbudowanie go w drogę oraz zagęszczenie przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca samojezdnego stalowego wibracyjnego min. 8 ton. Wałowanie walcem drogowym należy wykonać każdorazowo po zebraniu materiału przez równiarkę. Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdni.3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną ilość wyrównanych i wyprofilowanych wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg. 4. Przewidywana (szacunkowa) ilość godzin pracy w okresie obowiązywania umowy to 420 godzin dla równiarki i 410 godzin dla walca, przy czym zakres ilościowy przedmiotu umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ilości zostały wyliczone w sposób szacunkowy na podstawie ostatnich 12 miesięcy. Ilości te w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie, jednak minimalna wartość zamówienia nie będzie niższa niż 50 % wartości łącznej ceny ofertowej.5. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg, obejmuje wykonanie następujących czynności: a) wyrównywanie wybojów i kolein ziemią otrzymaną przez ich ścięcie,b) usunięcie z drogi ewentualnych kamieni lub innych materiałów obcych,c) zagęszczanie walcem samojezdnym po wykonaniu profilowania nawierzchni równiarką.6. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności nawierzchni pasa drogi. 7. Zaleca się stosowanie walca z wibracją poza obszarem zabudowanym.8. Liczbę przejazdów równiarki oraz walca na danym odcinku drogi należy dostosować do celu robót czyli uzyskania równej nawierzchni gruntowej, z której wody odprowadzane są poza pas jedni. Zatem liczba przejazdów równiarki oraz walca do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.9. Profilowaną drogę ze względów bezpieczeństwa ruchu oraz organizacyjnych należy podzielić na odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1 dnia.10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót na drodze. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie z przepisami zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego.11. Podczas przejazdu walcem po drogach innych niż gruntowe (np.: drogi asfaltowe, drogi z kostki betonowej), walec musi być zabezpieczony gumą.12. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności podczas realizacji zamówienia w tym zwrócenia szczególnej uwagi na istniejące uzbrojenie w pasie drogi tj. np.: studnie kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie sieci wodociągowe itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącego uzbrojenia w pasie drogi.14. W przypadku awarii sprzętu lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie, objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt zastępczy na warunkach identycznych jak w umowie.15. Przedmiot zamówienia świadczony będzie na podstawie zleceń Zamawiającego od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.16. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację każdego zlecenia najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie zlecenia, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn od Wykonawcy niezależnych. W takim przypadku Wykonawca natychmiast o tym fakcie poinformuje Zamawiającego.17. Maksymalny czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 godziny.18. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie sporządzenie projektu organizacji ruchu, ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:1) Cena (C) 2) Czas podstawienia sprzętu zastępczego (G) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: CnPC = ------- x 60 pkt Cb gdzie,PC - ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,Cb – cena oferty badanej.W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.3. Punkty za kryterium „Czas podstawienia sprzętu zastępczego” zostaną przyznane w następujący sposób: Maksymalny czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi to 4h. Za podstawienie sprzętu zastępczego w czasie krótszym komisja przyzna dodatkowe punkty:- za czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi do 4h - 0 pkt- za czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi do 3h - 20 pkt- za czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi do 2h - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:  Procentowo 
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu zastępczego
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 robotę polegającą na profilowaniu, wyrównywaniu/ równaniu, zagęszczeniu, walcowaniu, naprawie lub remoncie dróg o wartości min. 100.000,00 zł brutto;2) dysponuje co najmniej 2 równiarkami samojezdnymi; 3) dysponuje co najmniej 2 walcami drogowymi stalowym wibracyjnym o minimalnym nacisku 8 ton.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,2) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) i 3) SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie zł: trzy tysiące zł 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w granicach unormowania art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także przewiduje zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej.2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji:1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub technologicznych, w tym wystąpienia opadów śniegu, gradu, deszczu i mrozów uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy - o ilość dni występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,2) wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, pandemia, epidemia, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 3) żądania wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, brak zgody na prowadzenie prac lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie, brak zgody lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.4. Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robót może ulec zmianie w przypadku konieczności rezygnacji z wykonania części robót w przypadku gdy z uwagi na stan utrzymania drogi ich wykonanie będzie zbędne. Zamawiający może zrezygnować z robót o wartości nie większej niż 30% wartości szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4 umowy.5. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w sytuacji:1) konieczności rezygnacji z wykonania części robót w przypadku gdy z uwagi na stan utrzymania drogi ich wykonanie będzie zbędne. Wynagrodzenie zostanie ustalone w protokole konieczności na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu z zastosowaniem czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający może zrezygnować z robót o wartości nie większej niż 30% wartości szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 4 umowy.2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - o wartość zmiany.6. W przypadku braku możliwości wykonania w terminie umowy przez Wykonawcę z przyczyn bezpośrednio związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub ze skutkami ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tych przeszkodach Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykazać istnienie faktycznych przeszkód czy ograniczeń w terminowym wykonaniu umowy spowodowanych przedmiotowymi okolicznościami i wskazać czas opóźnienia. Po przedłożeniu przez Wykonawcę udokumentowanego wniosku o aneksowanie umowy w tym zakresie wraz z uzasadnieniem, Zamawiający zobowiązuje się do rozpatrzenia go niezwłocznie. Jeżeli Zamawiający uzna przeszkody za uzasadnione strony dokonują zmiany umowy w szczególności przez:1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości umowy.7. Warunki wprowadzenia zmian:1) inicjowanie zmian - na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,2) pisemne uzasadnienie zmian,3) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-22
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.


Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 492 000,00 zł brutto.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane