W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XXIII/147/2004

Szczegóły

jakiego organu RADY GMINY W GRUDZIĄDZU

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 roku uchwalenia budzetu gminy Grudziądz na 2004 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

RADA GMINY W GRUDZIĄDZU

uchwala co następuje

W uchwale XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

I. W & 1

pkt 1. DOCHODY BUDŻETU w kwocie - 15.565.974,-

          zastępuje się kwotą -   x

             w tym:

1) udziały w dochodach  budżetu państwa && 0010 i 0020  1.404.000,-

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami & 2010   1.760.070,-

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez  gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej & 2020   3.000,-

4) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) & 2030   399.830,-

5) subwencje ogólne z budżetu państwa & 2920   6.423.964

6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inewstycji i zakupów jednostek sektora finansów puglicznych & 6260   x

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, wojedództw, pozyskane z innych źródeł & 6292   x

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom ustawami & 6310  9.335,-

9) dotacje celowe otrzymywane z budrzetu panstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) & 6330  x

10) pozostałe dochody  5.565.775,-

pkt 2. WYDATKI BUDŻETU w kwocie - 15.067.538,-

          zastępuje się kwotą -  15.067.538,-

             (zgodnie z załącznikiem nr 1)

          w tym:

1) Dotacje & 2540     51.000,-

2) Wynagrodzenia && 4010,4040,4100   5.708.062,-

3) Pochodne od wynagrodzeń && 4110,4120,4130,4140   1.254.278,-

4) Rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu gminy & 4810   3.000,-

5) Wydatki majątkowe && 6050,6052,6060   732.895,-

6) Wydatki na obsługę długu publicznego & 8070   196.000,-

7) Pozostałe wydatki   7.122.303,-

pkt 3. NADWYZKA BUDŻETU w kwocie    498.436,-

         zastępuje się kwotą       x

            z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budzetu gminy

pkt 6. Zmiany w załączniku "Plan Finansowy Inwestycji Gminy Grudziądz na  2004 rok" (zgodnie z załącznikiem nr 2)

pkt 7. Zmiany w załączniku "Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Grudziądz na Lata 2003-2006" (zgodnie z załącznikiem nr 3)

pkt 9. Zmiany w załączniku "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  2004 rok" (zgodnie z załącznikiem nr 4)

II. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy.

III. 1/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2/ Uchwała podlego ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Grudziądz.

 

 

Przewodniczaca Rady Gminy w Grudziadzu

                                                                                   Hanna Guzowska

 

 

 

 

Zał. Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/147/2004

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK

710 Działalność usługowa   x   50.000,-   108.988,-

710/71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne    x   50.000,-   108.988,-

710/71014/4300 Zakup usług pozostałych    x   50.000,-   108.988,-

750 Administracja publiczna   20.000,-   x   2.844.800,-

750/75023 Urzędy gmin   20.000,-   x   2.221.000,-

750/75023/6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    20.000,-   x   25.000,-

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   30.000,-   x   476.107,-

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   30.000,-   x   326.107,-

900/90015/4260 Zakup energii   30.000,-   x   191.822,-

OGÓŁEM   50.000   50.000   15.067.538,-

 

 

 

Zał. Nr 2

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/147/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2004 ROK (w tys. zł)

 

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/147/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2003-2006  ( w tys. zł)

 

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/147/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

PLANOWANE ŚRODKI NA INWESTYCJE  (w tys. zł)

 

1. - budżet gminy (ogółem && 6050,6052,6060,6010) w tym: na rok 2003 - 87, 2004 - 633, 2005 - 22.124, 2006 - 5.628

a - środki własne - wydatki budżet gminy && 6050,6060,6010 w tym: na rok 2003 - 87, 2004 - 633, 2005 - 4.785, 2006 - 278

b - budżet gminy & 6050 - środki własne - kredyty lub pożyczki pod deficyt budżetu danego roku w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 1.800, 2006 - 1.600

c - budżet gminy - środki własne & 6050 wydatków budżetu gminy w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - x, 2006 - x

d - środki z Unii Europejskiej obięte & 6052 wydatków budzetu gminy (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 15.539 (6.732+4.275+1.994+499+75+1.964), 2006 - 3.750

2 - środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - objete & 6050 wydatków budzetu gminy w 2004 roku w tym: na rok 2003 - x, 2004 - 100, 2005 - +200+400 razem +600, 2006 - +100+650 razem +750

3 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: na rok 2003 - x, 2004 - 260, 2005 - x, 2006 - x

4 - udział mieszkańców (niepieniężny) w tym: na rok 2003 - 362, 2004 - x, 2005 - x , 2006 - x

5 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - wydatki & 6050 w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - x, 2006 - x

6 - budżet państwa - wydatki & 6050 w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 343-razem (67+266+10), 2006 - x

OGÓŁEM 1 - 5 w  rokU 2003 - 449, 2004 - 993, 2005 - 23.067, 2006 - 6.378

 

Zał. Nr 4

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/147/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział - 900  - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

 

I. STAN SRODOWISKA NA POCZĄTKU ROKU (pozostałość środków z 2003 roku)   316.000,-

II. PRZYCHODY OGÓŁEM   124.000,-

- & 0690 - wpływy z różnych opłat przewidywane wpływy wyliczone i pobrane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz odrębnych przepisów   123.000,-

- & 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym naliczane przez bank w ciągu roku   1.000,-

III WYDATKI OGÓŁEM   300.000,-

w tym:

- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek i krzewów   15.000,-

- & 4300 - zakup usług pozostałych - transport drzewek i krzewów  5.000,-

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikajace z zasad zrównowazonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska   20.000,-

- & 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   20.000,-

w tym:

- zakup pojemników do segregacji odpadów  20.000,-

3. Finansowanie zadania własnego inwestycyjnego "Budowa sieći kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin - II etap" - ogółem   50.000,-

- & 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych   50.000,-

w tym z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej - 50.000,-

4. Finansowanie zadania własnego inwestycyjnego "Budowa sieći wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach: Mokre, Zakurzewo, Lisie Kąty" - ogółem   100.000,-

- & 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych   100.000,-

w tym z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej - 100.000,-

5. Finansowanie zadania własnego  "Budowa sieći wodociagowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Gminy Grudziądz: Biały Bór, Mały Rudnik, Pieńki Królewski, Rozgarty, Ruda, Szynych, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Brankówka" - ogółem   110.000,-

- & 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych   110.000,-

w tym z przeznaczeniem na:

- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych pod zadania dodatkowe do realizacji w 2004 roku - 19.000,-

- opracowanie projektu techniczno-kosztorysowego jako zobowiązanie z tytułu umowy zawartej w 2003 roku  91.000,-

IV. POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU    140.000,-

 

Sporządził:

Inspektor Ewa gajewska

tel. 4511110

 

UZASADNIENIE

 

I. WYDATKI BUDŻETU

- zmniejszenie  -  50.000,-

- zwiekszenie   -   50.000,-

w tym:

1 - dział - 750 - rozdział 75023 & 6060  - zwiekszenie 20.000,-

- wydatki do poniesienia w miesiacu XII bieżącego roku - komputeryzacja Urzędu Gminy - zakupy środków trwałych - komputer serwer -

2 - dział 900 - rozdział 90015 & 4260 - zwiększenie 30.000,-

- zwiększenie wydatków w zakresie oświetlenia dróg na terenie gminy

- aktualny plan 130.000,-

- przewidywane wydatki na 31.12.2004 roku   160.000,-

- zwiekszenie planu do wysokości przewidywanego wykonania   30.000,-

3 - dział 710 - rozdział 71014 & 4300 - zmniejszenie 50.000,-

- zmniejszenie lanu na zadania "przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz działalności Komisji Urbanistycznej"

- aktualny plan - 143.000,-

- przewidywane wydatki na 31.12.2004 roku   - 50.000,-

- zmniejszenie planu - 50.000,-

4 - Zestawienie zmian

poz.             (+) zwiększenie            (-) zmniejszenie 

1 -                    20.000,-                       

2 -                    30.000,-

3 -                                                       50.000,-

razem               50.000,-                       50.000,-

II - Wprowadza się aktualizację planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w "Planie Finansowem Inwestycji Gminy na 2004 rok" pod dokonanie zmiany w planie wydatków majątkowych budżetowych gminy 2004 roku stanowiacych kwotę  732.895,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

III - W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku  stanowiacych kwotę  732.895,- - dokonuje się zmiany w załaczniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz Na Lata 2003 - 2004 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

IV - Dokonuje się aktualizacji załącznika "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok" uwzględniając przewidywaną realizację przychodów i wydatków za 2004 rok oraz stan środków na początek i na koniec 2004 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane