W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XXII/137/2004

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy Grudziądz

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu

na podstawie art. 40, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Rada Gminy

uchwala co następuje:

& 1

Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

& 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

 do uchwału nr XXII/137/2004

Rady Gminy Grudziądz

z dnaia 6 grudnia 2004 r.

 

 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu

 

& 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu zwany dalej Ośrodkiem został utworzony na podstawie Uchwały nr XII/61/90 Gminnej Rady Narodowej w Grudziądzu z dnia 18 kwietnia 1990 r. i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998  r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

5) Niniejszego statutu

& 2

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Grudziądz.

2. Siedzibą Osrodka jest Grudziądz ul. Wybickiego 38.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gmine Grudziądz.

& 3

W skład Ośrodka wchodzą jako minimum:

1) Stanowisko do spraw zarządzania i organizacji pomocy społecznej,

2) Stanowisko do spraw diagnostyki, planowania i realizacji zadan.

& 4

Działania Osrodka mają na celu umorzliwienie osobom i rodzianom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

& 5

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

1) Ustawowo zlecone lub powierzone gminie przez Wojewodę,

2) Własne gminy

& 6

Do zadań Ośrodka należy:

1) Tworzenie warunków organizowanych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) Przyznawanie i wypłacanie przewidywanych ustawą swiadczeń pieniężnych, rzeczowych oraz zapewnienie usług opiekuńczych,

4) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb zyciowych osób i rodzin,

5) Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc, szczególnie osobom i rodzinom, we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjajacych temu celowi.

& 7

W wykonaniu zadań okreslonych w & 6 Ośrodek współdziała z zakładami slużby zdrowia, oganizacjami pozarządowymi, kościołami oraz innymi orgazizacjami pomocy społecznej.

& 8

Ośrodek jest finansowany z budżetu gminy w zakresie zadań własnych i z budżetu Wojewody w zakresie zadań zleconych.

& 9

Kierownik Ośrodka współdziała ze skarbnikiem gminy w sprawach:

1) Ustalenia planu rzeczowo-finansowego,

2) Sprawozdzaczości,

3) Finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ich rozliczania.

& 10

Działalność Ośrodka nadzoruje Kierownik i jest za nią odpowiedzialny.

& 11

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka okresla regulamin organizacyjny przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatwierdzony przez wójta Gminy.

& 12

1) Kontroli działalności Ośrodka dokonuje Rada Gminy oraz Wót Gminy a oceny pracy Kierownika Osrodka Wójt Gminy.

2) Statut niniejszy wymaga zatwierdzenia przez Radą Gminy.

 3) Zmiana statut wymaga zatwierdzenia przez Radą Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane