W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XXII/138/2004

Szczegóły

jakiego organu RADY GMINY W GRUDZIĄDZU

z dnia

w sprawie zmieniając Uchwałę Nr XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 roku uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2004 rok

na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

RADA GMINY W GRUDZIĄDZU

uchwala co następuje

 

W uchwale XV/103/2004 Rady gminy w Grudziadzu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

I. W & 1

pkt 1. DOCHODY BUDŻETU w kwocie - 15.322.974,-

          zastępuje się kwotą -   x

             w tym:

1) udziały w dochodach  budżetu państwa && 0010 i 0020  1.404.000,-

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami      & 2010   1.760.070,-

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez  gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej & 2020   3.000,-

4) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) & 2030   399.830,-

5) subwencje ogólne z budżetu państwa & 2920   6.423.964

6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inewstycji i zakupów jednostek sektora finansów puglicznych & 6260   x

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, wojedództw, pozyskane z innych źródeł & 6292   x

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom ustawami & 6310  9.335,-

9) dotacje celowe otrzymywane z budrzetu panstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) & 6330  x

10) pozostałe dochody  5.565.775,-

pkt 2. WYDATKI BUDŻETU w kwocie - 15.500.550,-

          zastępuje się kwotą -  15.743.550,-

             (zgodnie z załącznikiem nr 2)

          w tym:

1) Dotacje & 2540     51.000,-

2) Wynagrodzenia && 4010,4040,4100   5.708.062,-

3) Pochodne od wynagrodzeń && 4110,4120,4130,4140   1.254.278,-

4) Rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu gminy & 4810   3.000,-

5) Wydatki majątkowe && 6050,6052,6060   1.382.895,-

6) Wydatki na obsługę długu publicznego & 8070   196.000,-

7) Pozostałe wydatki   7.148.315,-

pkt 3. DEFICET BUDŻETU w kwocie    177.576,-

         zastępuje się kwotą       x

pkt 4. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO    177.567,-

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   x

- nadwyżka środków z tytułu roliczania kredytów i pozyczek z lat ubiegłuch   177.567,-

pkt 6. Zmiany w załączniku "Plan Finansowy Inwestycji Gminy Grudziądz na  2004 rok" (zgodnie z załącznikiem nr 3)

pkt 7. Zmiany w załączniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz na Lata 2003-2006" (zgodnie z załącznikiem nr 4)

pkt. 10 Zmiany w załączniku "Plan Przychodów i Wydatków Środka Specjalnego - wpływy z opłat za zajęciepasa drogowegon- Na 2004 Rok" (zgodnie z załacznikiem nr 5)

II. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy.

III. 1/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2/ Uchwała podlego ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Grudziądz.

 

 

Przewodniczaca Rady Gminy w Grudziadzu

                                                                                   Hanna Guzowska

 

Zał. Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/138/2004

z dnia 6 grudnia 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2004 ROK 

 

756 Dochody od osób [prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   123.602,-   x   6.389.444,-

756/75615 Wpływy z podatku rolnego, podatkowego, lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków i darowizn oraz podatki i opłat lokalnych   103.602,-   x   4.835.444,-

756/75615/0320 Podatek rolny   20.000,-   x   620.000,-

756/75615/0340 Podatek od środków transportowych   20.000,-   x   62.000,-

756/75615/0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   20.000,-   x   144.000,-

756/75615/0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   10.472,-   x   21.209,-

756/75615/2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   33.130,-   x   61.645,- 

756/75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   20.000,-   x   1.404.000,-

756/75621/0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   20.000,-   x   23.058,-

758 Różne rozliczenia  57.898,-   x   6.428.135,-

 758/75801 Częśćoświatowa subwensji ogólnej dla jesnostek samorządu terytorialnego   57.898,-   x   4.845.098,-

758/75801/2920 Subwencjie ogólne z budzetu państwa   57.898,-   x   4.845.098,-

801 Oświata i wychowanie   61.500,-   x   143.840,-

801/80110 Gimnazja   60.000,-   x   100.000,-

801/80110/6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnychna finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych    60.000,-   x   100.000,-

801/80195 Pozostała działalność   1.500,-   x   1.500,-

801/80195/2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na relizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   1.500,-   x   1.500,-

OGÓŁEM   243.000,-   X   15.565.974,-

 

Zał. Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/138/2004

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK 

 

600 Transport i łączność   20.000,-   x   736.496,-

600/60016 Drogi publiczne gminne   20.000,-   x   283.496,-

600/60016/4300 Zakup usług pozostałyh   20.000,-   x   230.576,-

700 Gospodarka mieszkaniowa   130.000,-   x   639.000,-

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   130.000,-   x   639.000,-

700/70005/4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20.000,-   x   50.004,-

700/70005/4270 Zakup usług remontowych  20.000,-   x   163.000,-

700/70005/4300 Zakup usług pozostałych   90.000,- x   188.800,-

750 Adminisracja publiczna    130.000,-   x   2.824.800,-

750/75023 Urzędy gmin   70.000,-   x   2.201.000,-

750/75023/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   20.000,-   x   1.229.200,-

750/75023/4210 Zakup materiałów i wyposazenia   30.000,-   x   218.000,-

750/75023/4300 Zakup usług pozostałych   20.000,-   x   256.300,-

75075095 Pozostała działalność   60.000,-   x   487.000,-

750/75095/4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   40.000,-   x   137.000,-

750/75095/4110  składki na ubezpieczenia społeczne   10.000,-   x   32.000,-

750/75095/6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa chandlowego   10.000,-   x   10.000,- 

757 Obsługa długu publicznego   x   200.000,-   196.000,-

757/75702 Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego   x   200.000,-   196.000,-

757/75702/8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartosciowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   x   200.000,-   196.000,-

801 Oświata i wychowanie   160.000,-   x   6.841419,- 

801/80101 szkoły podstawowe   58.500,-   x   4.191.577,-

801/80101/4270 Zakup usług remontowych   57.898,-   x   257.989,-

801/80101/4300 Zakup usług pozostałych   602,-   x   100.602,-

801/80110 Gimnazja   10.000,-   x   1.777.742,-

801/80110/6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   100.000,-   x   638.000,-

801/80195 Pozostała działalność   1.500,-   x   168.500,-

801/80195/4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500,-   x   47.500,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   3.000,-   x   247.000,-

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1.500,-   x   168.500,-

921/92109/4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500,-   x   24.317,-

921/92116 Biblioteki   1.500,-   x   78.500,-

921/92116/4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500,-   x   4.609,-

OGÓŁEM   443.000,-   200.000,-   15.743.550,-

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/138/2004

z dnia 6 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ

 

Zał. Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/138/2004

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2003 - 2006

 

Zał. Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/138/2004

z dnia 6 grudnia 2004 roku

 

PLANOWANE ŚRODKI NA INWESTYCJE  (w tys. zł)

 

1. - budżet gminy (ogółem && 6050,6052,6060,6010) w tym: na rok 2003 - 87, 2004 - 1.283, 2005 - 21.453, 2006 - 5.659

a - środki własne - wydatki budżet gminy && 6050, 6060, 6010 w tym: na rok 2003 - 87, 2004 - 1.283, 2005 - 704, 2006 - 359

b - budżet gminy & 6050 - środki własne - kredyty lub pożyczki pod deficyt budżetu danego roku w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 1.800, 2006 - 1.600

c - budżet gminy - środki własne & 6050 wydatków budżetu gminy w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - x, 2006 - x

d - środki z Unii Europejskiej obięte & 6052 wydatków budzetu gminy (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 15.539 (6.732+4.275+1.994+499+75+1.964), 2006 - 3.750

2 - środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - objete & 6050 wydatków budzetu gminy w 2004 roku w tym: na rok 2003 - x, 2004 - 100, 2005 - +200+400   razem +600, 2006 - +100+650   razem +750

3 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: na rok 2003 - x, 2004 - 300, 2005 - x, 2006 - x

4 - udział mieszkańców (niepieniężny) w tym: na rok 2003 - 362, 2004 - x, 2005 - x , 2006 - x

5 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - wydatki & 6050 w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - x, 2006 - x

6 - budżet państwa - wydatki & 6050 w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 343- razem (67+266+10), 2006 - x

OGÓŁEM  1 - 5 w  rokU 2003 - 449, 2004 - 1.683, 2005 - 22.396, 2006 - 6.409

Załacznik nr 5

PLAN PRZYCHODW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO

"Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego" dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne na 2004 rok

 

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZATKU ROKU   1.000,-   (pozostałość środków z 2003 roku)

II. PRZYCHODY OGÓŁEM   79.000,-

w tym:

- & 0690 wpływy z różnych opłat - ogółem   79.000,-

w tym:

- wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego   79.000,-

III. WYDATKI OGÓŁEM   79.000,-

w tym:

- & 4300 - zakup uług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych   79.000,-

IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU   1.000,-

 

 

UZASADNIENIE

 

I. DOCHODY BUDŻETU (WŁASNE)

(załączniknr 1)

- zwiekszenie   -   243.000,-

w tym:

1 - dział - 756 - 75615 & 0320  - podatek rolny - zwiększenie 20.000,-

- wykonanie IX/04  - 465.000,-

- przewidywane wyk. II/04 - 620.000,-  (465.000,- : 3 kwartały x 4 kwartały)

- plan IX/04 - 60.000,-

- zwiększenie planu pod przewidywane wykonanie  + 20.000,- do wysokości 620.000,-

2 - dział 756 - 75615 & 0320 - podatek od środków transportowych - zwiększenie 20.000,-

- wykonanie IX/04 - 54.000,-

- przewidywane wyk. XII/04 - 72.000,-

- plan IX/04 - 42.000,-

- zwiększenie planu pod przewidywane wykonanie  o 20.000,- do wysokości 62.000,

-3 - dział 756 - 75615 & 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie 20.000,-

- wykonanie IX/04 - 116.000,-

- przewidywane wyk. XII/04 - 154.000,-  (116.000,-:3 kwartały x 4 kwartały)

- plan IX/04 - 124.000,-

- zwiększenie planu pod przewidywane wykonanie  o 20.000,- do wysokości 144.000,-

4 - dział 756 - 75615 & 0910 - odsetki od opłat po terminie płatności - zwiększenie 10.472,-

- wykonanie IX/04 - 19.000,-

- przewidywane wyk. XII/04 - 25.000,- (19.000 :3 kwartały x 4 kwartały)

- plan IX/04 - 10.737,-

- zwiększenie planu pod przewidywane wykonanie  o 10.472,- do wysokości 21.209,-

5 - dział 756 - 75615 & 2440 - zwiększnie - 33.130,-

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane za pośrednictwem Oddział w Toruniu jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych według stanu na 30.06 br. w wysokości 50% kwoty udzielonych zwolnień

6 - dział 756-75621 & 0020 - zwiększenie - 20.000,- - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- wykonanie IX/04 - 21.000,-

- przewidywane wyk. XII/04 - 28.000,- (21.000 :3 kwartały x 4 kwartały)

- plan IX/04 - 3.058,-

- zwiększenie planu pod przewidywane wykonanie  o 20.000,- do wysokości 23.058,-

7 - dział 75801 & 2920 - zwiększenie o kwotę - 57.898,- części ośwoiatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów szkół

8 - dział 801 - 80110 & 6090 - zwiększenie - 60.000,-

- zwiekszenie zaplanowanych po stronie dochodów w wysokości 40.000,- do kwoty 100.000,- środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego inwestycyjnego "budowa Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Małym Rudniku" przydzielonych na rok 2004 zgodnie z zawartą umową

9 - dział 801 - 80195 & 2440 - zwiększenie - 1.500,-

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie VIII Gminnego i II Powiatowego Pikniku Ekologicznego na zakup nagród zorganizowane w Szkole Podstawowej w Węgrowie

10 - Zestawienie pozycji

- 1 - 20.000,-

- 2 - 20.000,-

- 3 - 20.000,-

- 4 - 10.472,-

- 5 - 33.130,-

- 6 - 20.000,-

- 7 - 57.898,-

- 8 - 60.000,-

- 9 - 1.500,-

- razem - 243.000,-

II WYDATKI BUDŻETU (WŁASNE)

(załącznik nr 2)

- zwiększenie   + 443.000,-

- zmniejszenie   -200.000,-

razem  + 243.000,-   w tym:

1 - dział 600 rozdział 60016 & 4300 - zwiększenie 20.000,-

- dofinansowanie w zakresie bieżącwego utrzymania dróg gminnych do końca br.

2 - dział 700 - rozdział 70005 && 4210,4270,4300 - zwiększenie - 130.000,-

- dofinansowanie zadań w zakresie mienia komunalnego:

- zakup wodomierzy - sieć wodociągowa w Nowej Wsi  -  70.000,-

- utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego   - 60.000,-

3 - dział 750 - rozdział 75023 && 4010, 4210,4300 - zwiększenie - 70.000,-

- definiowanie utrzymania Urzędu Gminy w tym:

- 20.000,- wypłacowne w ciągu roku nagrody jubileuszowe

- 50.000,- utrzymanie Uzędu Gminy - sfinansowanie wydatków do końca br.

4 - dział 750 rozdział 75095 && 4010, 4110, 6010 - zwiększenie - 60.000,- w tym:

- 50. 000,- _ && 4010, 4110 - sfinansowanie wydatków (płac i pochodnych od płac) z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na "Roboty Publiczne" i "Prace Inwestycyjne"

 do końca bieżącego roku

- 10.000,- - & 6010 - udział Gminy w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Grudziądzki Park Przemysłowy - 20 udziałów po 500,- = 10.000,-  - wykup udziałów do końca br.

5 - dział 757 - rozdział 75702 & 8070 - zmniejszenie 200.000,-

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu planowanych do zapłacenia w ciągu roku odsetek od zaciagniętych pożyczek i kredytów stanowiących zadłuzenie Gminy

- plan 396.000,- przewidywane wykonanie do konca br. 196.000,-

6 - dział 801 rozdział 80101 && 4270, 4300 - zwiększenie 58.000,-

- zwiększenie wydatków na remont szkół w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel w kwocie 57.898,-

7 - dział 801 rozdział 80110 & 6050 - zwiekszenie 100.000,-

- dofinansowanie zadania własnego inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Budowa Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Małym Rudniku" z wykorzystaniem do końca br. Środki własne gminy zaplanowane w budżecie na rok bieżący 200.000,-

8 - dział 801 - rozdział 80195 & 4210 - zwiększenie 1.500,-

- środki  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie VIII Gminnego i II Powiatowego Pikniku Ekologicznego zorganizowanego z Szkole Podstawowej w Węgrowie

9- dział 921 - rozdział 92109 & 4210 - zwiększenie - zakup stolików i krzeseł pod komputery do kawiarenki internetowej w GOK w Małym Rudniku

10 - dział 921 - rozdział 9216 & 4210 - zwiększenie 1.500,-

- zakup stolików i krzeseł pod komputery do kawiarenki internetowej w Filii Bibliotecznej w Mokrem

11 - Zestawienie pozycji

- 1 - +20.000,-

- 2 - +130.000,-

- 3 - +70.000,-

- 4 - +60.000,-

- 5 - -200.000,-

- 6 - +58.000,-

- 7 - +100.000.-

- 8 - +1.500,-

- 9 - +1.500,-

- 10 - +1.500,-

RAZEM +243.000,

III Wprowadza sie aktualizację planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w "Planie Finansowym Inwestycji Gminmy na 2004 rok" pod dokonane zmiany w planie wydatkó majątkowych budżetu gminy 2004 roku stanowiących kwotę - 1.382.895,- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

IV W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku stanowiących kwotę 1.382.895,- dokonuje się zmiany w załączniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz Na Lata 2003 - 2006 " zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V Wprowadza sie zmiany w planie przychodów i wydatków środka specjalnego "wpłaty z oplat za zajęcie pasa drogowego" na rok 2004 w związku z uzyskaniem wpływów ponad plan za okres pierwszego półrocza oraz w II półroczu br.  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane