W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XVI/106/2004

Szczegóły

jakiego organu RADY GMINY W GRUDZIĄDZU

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 roku uchwalnenia budżetu gminy Grudziądz na 2004 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

RADA GMINY W GRUDZIĄDZU

uchwala co następuje

 

W uchwale XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziadzu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

I. W & 1

pkt 1. DOCHODY BUDŻETU w kwocie - 22.196.034,-

          zastępuje się kwotą -   17.069.079

              (zgodnie z załącznikiem nr 1)

             w tym:

1) udziały w dochodach  budżetu państwa && 0010 i 0020  1.384.000,-

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami      & 2010   636.034,-

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez  gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej & 2020   3.000,-

4) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) & 2030   34.263,-

5) dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego & 2320   x

6) subwencje ogólne z budżetu państwa & 2920   6.365.829

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, wojedództw, pozyskane z innych źródeł & 6292   2.363.116,-

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom ustawami & 6310  x

9) dotacje celowe otrzymywane z budrzetu panstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) & 6330  159.439,-

10) pozostałe dochody  6.123.398,-

pkt 2. WYDATKI BUDŻETU w kwocie - 24.539.034,-

          zastępuje się kwotą -  19.412.079,-

             (zgodnie z załącznikiem nr 2)

          w tym:

1) Dotacje & 2540     51.000,-

2) Wynagrodzenia && 4010,4040,4100   5.438.600,-

3) Pochodne od wynagrodzeń && 4110,4120,4130,4140   1.637.606,-

4) Rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu gminy & 4810   3.000,-

5) Wydatki majątkowe && 6050,6052,6060   6.731.144,-

6) Wydatki na obsługę długu publicznego & 8070   196.000,-

7) Pozostałe wydatki   7.148.315,-

pkt 3. DEFICET BUDŻETU w kwocie   2.343.000,-

         zastępuje się kwotą        2.343.000,-

         (zgodnie z załacznikiem nr 2)

pkt 4. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO    2.343.000,-

(zgodnie z załącznikiem nr 3)

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym & 952   2.343.000,-

- nadwyżka środków z tytułu roliczania kredytów i pozyczek z lat ubiegłuch  & 955 

pkt 6. Zmiany w załączniku "Plan Finansowy Inwestycji Gminy Grudziądz na  2004 rok" (zgodnie z załącznikiem nr 4)

pkt 7. Zmiany w załączniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz na Lata 2003-2006" (zgodnie z załącznikiem nr 5)

II. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy.

III. 1/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2/ Uchwała podlego ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Grudziądz.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/106/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2004 ROK

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/106/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/106/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY NA 2004 ROK

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/106/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2004 ROK

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/106/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2003 - 2006

 

UZASDADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU (WŁASNE)

(załącznik nr 1)

- zwiekszenia  + 1.195.325,-

- zmniejszenia - 6.322.280,-

- razem - zmniejszenie - 5.126.955,- w tym:

1. dział 010 - rozdział 01010& 0970 - zwiekszenie 9.075,- zwiększenie planowanych wpływów od Społecznych Komitetów Budowy Sieci Woociągowych i Kanalizacyjnych z tytułu partycypacji w kosztach ich budowy w latach 2001 - 2003 w pozycji Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej Węgrowo - zwiększenie 9.075,- - przyjety plan 20.000,- po zmianie - 29.075,-

2. zwiekszenie planowanej kwoty wpływów do budżetu od właścicieli nieruchomości w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "budowa sieci wodociągowej z przyłączami w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz" z tytułu partycypacji w kosztach budowy zgodnie z Uchwałą Radu Gminy z tytułu partycypacji wynoszącej 50% kosztów zadania po odliczeniu środków z Unii Europejskiej co stanowi 1.134.075,-  - (koszt całkowity 9.000.000,- udział środków Unii Europejskiej - 6.731.850,- różnica 2.268.250,- z tego 50% stanowi 1.134.075,- ) do planu dochodów przyjąto kwotę  1.125.000,- winno być 1.134.075,- róznica +9.075,- o którą dokonuje się zwiększenia planów dochodów - dział 10 - rozdział 01010& 6290 zwiększenie + 9.075,-

3. dział 010 - rozdział 01010& 6292 - zmniejszenie 6.322.280,- zmniejszenie planowanych wpływów do budżetu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dofinansowania zadania własnego inwestycyjnego "budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Grudziądz : Biały  Bór, Mały Rudnik, Rozgarty, Ruda, Szynych, Gogolin, Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Brankówka" na skutek założonego wniosku o dofinansowanie z którego wynika kwota partycypacji stanowiacej 75% kosztów kwalifikacyjnych 8.975.000,- co stanowi 6.731.850,- do budzetu przyjęto kwotę 6.750.00,- tj. 75% kosztów całkowitych zadaniatj. 9.000.000,-. Na 2004 rok kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 427.720,- na 2005rok 6.304.130,- - razem stanowi 6.731.850,-. Ustalając plan wpływówna 2004 rok przyjęty plan6.750.000,- zmniejsza się o kwotę 6.322.280,- to jest do kwoty 427.720,- stanowiącej kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2004 roku

4. dział 600 - rozdział 60016 & 6260 - zwiekszenie 29.340,-  dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania własnego inewstycyjnego "bdowa nawierzchni drogi gminnej o długości 652 mb w miejcsowości Gogolin" - 29.340,-

5. dział 600 - rozdział 60010 & 6292 - zwiększenie - 988.396,- zwiększenie pozycji partycypacji środków z Unii Europejskiej pod wnioski składane o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Urzędu Marszałkowsjiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyliczone w wysokości 75% kosztów kwalifikacyjnych na zadania:

a - "budowa nawierzchni drogi gminnejo długości 652 mb w miejscowości Gogolin"

- plan przyjęty - 259.000,-

- zwiększenie planu - 179.404,-

- plan po zmianie - 438.404,-

(75% kosztów kwalifikacyjnych zadania)

b - "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770,29 mb I etap do 1880 mb"

- plan przyjęty - 347.000,-

- zwiększenie planu - 808.992,-

- plan po zmianie - 1.155.992,-

 (75% kosztów kwalifikacyjnych zadania)

c - razem zwiększenie planu - 988.396,-

(179.404,- + 808.992,-)

6. dział 600 - rozdział 60016 & 6330 - zwiekszenie 159.439,- dotacja z budżetu panstwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym na zadania:

a - "budowa nawierzchni drogi gminnej o długości 652 mb w miejscowości Gogolin Gminy Grudziądz - 43.840,-

b - "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770,29 mb  - I etap do 1880 mb" - 115.599,-

c - razem - 159.439,-

kwota dotacji stanowi 10% wyliczone od kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego do poszczególnych zadań

7. zestawienie zmian w  planie dochodów

poz. 1  + 9.075,-

poz. 2  + 9.075,-

poz. 3  - 6.322.280,-

poz. 4  + 29.340,-

poz. 5  + 988.396,-

poz. 6  + 159.439,-

razem  - 5.126.955,-

II. WYDATKI BUDŻETU (WŁASNE)

(załącznik nr 2)

- zwiększenia  + 1.396.447,-

- zmniejszenia  - 6.523.402,-

razem zmniejszenie  - 5.126.955,- w tym:

1. dział 010 - rodział 01010 & 6050 - zwiększenie 18.150,- - zwiększenie wydatków budżetowych inwestycyjnych w zakresie zadania "budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gminy Grudziądz: Biały Bór, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Ruda, Szynych, Gogolin, Sztynwag, wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Brankówka"

- plan przyjęty - 2.250.000,-

- zwiększenie planu - 18.150,-

- plan po zmianie - 2.268.150,-

plan po zmianie stanowi udziałów własnych budżetu gminy w finansowaniu niniejszego zadania stanowiący róznicę pomiędzy:

a - koszt całkowityzadania - + 9.000.000,-

b - środki z Unii Europejskiej - 6.731.850,-

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach:

- 2004 rok - 427.720,-

- 2005 rok - 6.304.130,-

- razem - 6.731.850,-

c - środki własne gminy + 2.268.150,-

Korekty planu dokonuje się pod wniosek składany o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w 2004 roku.

2. dział 010 - rozdział 01010 & 6052 - zmniejszenie 6.322.280,- zmniejszenie wydatków budżetowych inwestycyjnych w zakresie zadania "budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowościach Gminy Grusziądz: Biały Bór, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Rozgarty, Ruda, Szynych, Gogolin, Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Brankówka"

- plan przyjęty + .750.000,-

- zmniejszenie planu - 6.322.280,-

- plan po zmianie + 427.720,-

plan po zmianie stanowi udział z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w finansowaniu niniejszego zadania stanowiący 75% kosztów kwalifikowanych zadania, które wynoszą 8.975.800,- - co stanowi 6.731.850,-. udział środków Unii w 2004 roku wynosi 427.720,-, w 2005 roku - 6.304.130,- - razem - 6.731.850,-.

Korekty planu dokonuje się pod wniosek składany o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Urzędu Marszałkowskigo Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wysokości udziału środków w 2004 roku to jest do kwoty 427.720,-

3. dział 600 - rozdział 60016 & 4300 - zwiększenie 389.901,- - środki na finansowanie zadań w zakresie dróg publicznych gminnych w ciągu roku.

4. dział 600 - rozdział 60016 & 6050 - zmniejszenie 201.122,- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dofinansowanych ze środków własnych gminy po odliczeniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym w zakresie zadań:

a - "budowa nawierzchni drogi gminnej o długości 652 mb w miejscowości Gogolin gmina Grudziądz"

- plan przyjęty - + 338.000,-

- zmniejszenie planu - - 173.132,-

- plan po zmianie - + 164.868,-

źródła sfinansowania:

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  + 29.34,-

- budżet państwa   + 43.840,-

- środki własne gminy  + 91.688,-

- razem  +164.868,-

w tym:

- wydatki kwalifikowane zadania sfinansowane ze środków krajowych 146.134,-~ 146.135 złotych (29.340,- + 43.840,44 + 72.954,34 = 146.134,78 ~ 146,135,-)

- wydatki niekwalifikowane zadania sfinansowane ze środków własnych gminy - 18.733,-

- razem 146.134,78 + 18.733 = 164.867,78 w złatych 164.868,-

b - "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770,29 mb I etap do 1880 mb"

- plan przyjęty - +445.000,-

- zmniejszenie planu - 27.990,-

- plan po zmianie - 417.010,-

żródła sfinansowania:

- - budżet państwa - + 115.599,-

- środki własne gminy - +301.411,-

- razem - +417.010,-

w tym:

- wydatki kwalifikowane zadania sfinansowane ze srodków krajowych w złotych ( 115.599,16 + 269.731,38 = 385.330,54 ~ 385.330,-)

- wydatki niekwalifikowane zadania sfinansowane ze środków własnych gminy - 31.680 złotych

- razem 385.330,54 + 31.680,-= 417.010,54

w złotych 417.010,-

c - razem zmniejszenie - dział 600 - rozdział 60010 & 6050

poz. a -  -173.132,-

poz. b -  -27.990,-

razem - -201.122,-

5. dział 600 - rozdział 60016 & 6052 zwiększenie 988.396,-

zwiekszenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w tym na zadaniach:

a - "budowa nawierzchni drogi gminnejo długości 652 mb w miejscowości Gogolin"

- plan przyjęty - 259.000,-

- zwiększenie planu - 179.404,-

- plan po zmianie - 438.404,-

(plan po mnianie stanowi 75% kosztów kwalifikacyjnych zadania, które wynoszą 584.539,- = 438.404,36 w złotych 438.404)

b - "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770,29 mb I etap do 1880 mb"

- plan przyjęty - 347.000,-

- zwiększenie planu - 808.992,-

- plan po zmianie - 1.155.992,-

 (plan po zmianie stanowi 75% kosztów kwalifikacyjnych zadania, które wynoszą 1.541.322,18 = 1.155.991,64 w złotych 1.155.992,-)

c - razem zwiększenie planu - dział 600 - rozdział 60010 & 6052

poz. a -  + 179.404,-

poz. b -  + 808.992,-

razem - +988.396,-

6.  zestawienie zmian w  wydatków

poz. 1  + 18.150,-

poz. 2  - 6.322.280,-

poz. 3  + 389.901,-

poz. 4  - 201.122,-

poz. 5  + 988.396,-

razem  - 5.126.955,-

III. Wprowadza sie zmiany w "PLANOWANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK" zgodnie z załącznikiemnr 3 do niniejszej uchwały w zwiazku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku

IV. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU "PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2004 ROK"

(załącznik nr 4)

Wprowadza się aktualizację planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w "Planie Finansowym Inwestycji Gminy na 2004 rok" pod dokonane zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku stanowiących kwotę 6.731.144,- - zghodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. DOKONUJE SIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU "WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2003-2006"  w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku stanowiących kwotę 6.731.144,- - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane