W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XVI/107/2004

Szczegóły

jakiego organu RADY GMINY W GRUDZIĄDZU

z dnia

w sprawie zmieniajaca uchwałę Nr XV/103/2004 Rady gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 roku uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2004 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

RADA GMINY W GRUDZIĄDZU

uchwala co następuje

W uchwale XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziadzu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

I. W & 1

pkt 1. DOCHODY BUDŻETU w kwocie - 17.069.079,-

          zastępuje się kwotą - 16.728.079

          (zgodnie z załącznikiem nr 1)

          w tym:

1) udziały w dochodach budżetu państwa && 0010 i 0020 1.384.000,-

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami & 2010 636.034,-

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej & 2020 3.000,-

4) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) & 2030 34.263,-

5) subwencje ogólne z budżetu państwa & 2920 6.365.829

6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finanssowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych & 6260 29.340,-

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, wojedództw, pozyskane z innych źródeł & 6292 2.022.116,-

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami & 6310 x

9) dotacje celowe otrzymywane z budżetu panstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) & 6330 159.439,-

10) pozostałe dochody 6.094.058,-

pkt 2. WYDATKI BUDŻETU w kwocie - 19.412.079,-

           zastępuje się kwotą - 18.246.178,-

           (zgodnie z załącznikiem nr 2)

           w tym:

1) Dotacje & 2540 51.000,-

2) Wynagrodzenia && 4010,4040,4100 5.438.600,-

3) Pochodne od wynagrodzeń && 4110,4120,4130,4140 1.637.606,-

4) Rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu gminy & 4810 3.000,-

5) Wydatki majątkowe && 6050,6052,6060 5.955.144,-

6) Wydatki na obsługę długu publicznego & 8070 396.000,-

7) Pozostałe wydatki 4.764.828,-

pkt 3. DEFICET BUDŻETU w kwocie 2.343.000,-

          zastępuje się kwotą 1.518.099,-

          (zgodnie z załacznikiem nr 3)

pkt 4. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO 1.518.099,-

          (zgodnie z załącznikiem nr 3)

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym & 952 1.518.099,-

- nadwyżka środków z tytułu roliczania kredytów i pozyczek z lat ubiegłuch & 955 x

pkt 6. Zmiany w załączniku "Plan Finansowy Inwestycji Gminy Grudziądz na 2004 rok" (zgodnie z załącznikiem nr 4)

pkt 7. Zmiany w załączniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz na Lata 2003-2006" (zgodnie z załącznikiem nr 5)

pkt 8. Zmiany w załączniku "Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne Gminy Grudziądz" zgodnie z załącznikiem nr 6

II. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy.

III. 1/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/ Uchwała podlego ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Grudziądz.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/107/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2004 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/107/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/107/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/107/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIADZ NA 2004 ROK

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/107/2004

z dnia 31 marca 2004 roku

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIADZ NA LATA 2003-2006

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy

w Grudziądzu Nr XVI/107/2004

z dnia 31 marca 2004 roKU

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE GMINY GRUDZIĄDZ

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU (WŁASNE)

(załącznik nr 1)

- zmniejszenia - 341.000,- w tym:

1. dział 600 - rozdział 60016 & 6292 - zmniejszenie 341.000,-

planowane do budżetu środki z Unii Europejskiej z programu SAPARD na dofinansowanie zadania własnego inwestysyjnego "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770,29 mb - II etap"

II WYDATKI BUDŻETU (WŁASNE)

(załącznik nr 2)

zmniejszenie - 1.165.901,- w tym:

1. dział 600 - rozdział 60016 & 4300 - zmniejszenie 389.901,- zmniejszenie planu wydatków zadan własnych - finansowanie zadań w zakresie dróg publicznych gminnych w ciągu roku

2. dział 600 - rozdział 60016 & 6050 - zmniejszenie - 435.000,- zmniejszenie planu wydatków zadań własnych z tytułu korektu planu wydatków majątkowych w zakresie finansowania zadania własnego inwestycyjnego "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770, 29 mb - II etap" w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginoalnego, co spowodowało odniżenie planu wydatków na tym zadaniu ze środków własnych Gminy

3. dział 600 - rozdział 60016 & 6052 - zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie zadania własnego inwestycyjnego "budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski - Biały Bór o długości 2.770,29 mb - II etap" planowanych jako wydatki inwestycyjne ze srodków Unii Europiejskiej w ramach Programu SAPAD

4. zestawienie zmian w planie wydatków

poz. 1 - 389.901,-

poz. 2 - 435.000,-

poz. 3 - 341.000,-

razem - 1.165.901,-

III. PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

(załącznik nr 3)

Wprowadza się aktualizację w "Planowanych Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy Na 2004 Rok" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków majatkowych budżety gminy ogółem oraz zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku, które planowane były do sfinansowania z kredytów i pozyczek krajowych

IV. ZMIANY W ZAŁACZNIKU "PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIADZ NA 2004 ROK"

(załącznik nr 4)

Wprowadza się aktualizację planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w "Planie Finansowym Inwestycji Gminy na 2004 rok" pod dokonane zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku stanowiacych kwotę 5.955.144,- - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. DOKONUJE SIĘ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU "WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIADZ NA LATA 2003-2006"

W zwiazku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków majatkowych budżet gminy 2004 roku stanowiących kwotę 5.955.144,- - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. DOKONYJE SIĘ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU "PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE GMINYGRUDZIĄDZ"

W zwiazku ze zmniejszeniem kwoty deficytu budżetu 2004 roku, którego źródłem pokrycia są pożyczki i kredyty krajowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane