Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2018

Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.34.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93. ust. 1 pkt. 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1.500.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu wynosiła 2.217.690,00 zł brutto i przewyższa środki zabezpieczone przez Zamawiającego na ten cel. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz w sezonie zimowym 2018/2019

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.33.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93. ust. 1 pkt. 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 400.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty wynosiła 609.120,00 zł brutto i przewyższa środki zabezpieczone przez Zamawiającego na ten cel. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz w sezonie zimowym 2018/2019

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.31.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 19 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 19/10/2018 do godz. 10:00. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Królewskie

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.30.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 11 października 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 040159C i 040635C relacji Brankówka - Brankówka

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.28.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 28 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93. ust. 1 pkt. 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 700.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu cena najwyżej ocenionej oferty wynosiła 1.037.214,03 zł brutto i przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego na ten cel. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 040153C w Pieńkach Królewskich

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.27.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 17 września 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 17/09/2018 do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 040159C i 040635C relacji Brankówka - Brankówka.

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.26.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93. ust. 1 pkt. 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 700.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu cena najwyżej ocenionej oferty wynosiła 1.393.770,39 zł brutto i przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego na ten cel. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. 

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 040153C w Pieńkach Królewskich

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.23.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 20/08/2018 do godz. 10:00. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

zamówienie na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza”

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.22.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 r.

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.20.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 30/07/2018 do godz. 09:00. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.18.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1.500.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu cena najwyżej ocenionej oferty wynosiła 2.673.153,72 zł brutto i przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego na ten cel. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. 

zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.8.2017
wartość: powyżej 209.000,00 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.12.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 22 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pieńki Królewskie

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.11.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 22 marca 2018  09:30
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 22/03/2018 do godz. 09:30. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie. 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C Wałdowo Szlacheckie - Błędowo

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.10.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 22 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą kruszywa ceglano-betonowego oraz granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.2.2018
wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.8.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pieńki Królewskie

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.7.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  09:30
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C Wałdowo Szlacheckie - Błędowo

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.6.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ustalono na dzień 20/02/2018 do godz. 09:00. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym należało unieważnić postępowanie. 

zamówienie na:

Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie

zamawiający: Gmina Grudziądz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PLF.271.1.5.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2018  09:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i na art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij