Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

I.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży – druk do pobrania
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
b) zgodę właściciela / użytkownika / zarządcy / administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym [oryginał] – druk do pobrania,
c) decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.),
d) pełnomocnictwo (w razie ustanowienia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (17,00 zł).
3. Wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku stwierdzenia, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa się przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
Urząd Gminy Grudziądz,
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,
parter, pok. nr 9
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przeprowadzenie postępowania i jego zakończenie poprzez wydanie zezwolenia powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres winien być złożony co najmniej na miesiąc przed dniem utraty ważności zezwolenia poprzedniego.
 
PRZEBIEG PROCEDURY:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
2. Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.
3. Zezwolenie wójt wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą nr LV/527/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. (zobacz tutaj).
4. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Grudziądz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
5. Przed wydaniem zezwolenia przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy stosowną opłatę (patrz niżej).
6. Wydanie zezwolenia następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.
7. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Grudziądz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Jeżeli wszystkie strony postępowania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia temu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
8. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na czas oznaczony – w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na okres nie krótszy niż 4 lata.
9. Zezwolenia, o których mowa wyżej nie podlegają opłacie skarbowej.
 
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy Grudziądz: 86 9500 0008 0008 8721 2000 0001.
2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach:
a) do 31 stycznia,
b) do 31 maja,
c) do 30 września.
3. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę podstawową w wysokości:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
UWAGA! W roku nabycia zezwolenia, opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego. Opłatę wyliczamy wg następującego wzoru:

kwota opłaty  =  A  ÷  liczba dni w roku  x  liczba dni do końca roku kalendarzowego
 
gdzie w miejsce A podstawiamy wysokość opłaty rocznej oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
4. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim wnosi opłatę podstawową dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, chyba że roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wówczas wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wówczas wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wówczas wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
5. UWAGA! W roku utraty ważności zezwolenia, opłaty, o których mowa wyżej, uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia.
6. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność kończy się w danym roku kalendarzowym należy wyliczyć wg następującego wzoru:
 
kwota opłaty  =  A  ÷  liczba dni w roku  x  liczba dni do końca ważności zezwolenia
 
gdzie w miejsce A podstawiamy wysokość opłaty rocznej oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
7. Brak wniesienia raty opłaty w całości lub w części skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, chyba, że przedsiębiorca w ciągu tych 30 dni wniesie raty opłaty powiększone o 30% tej opłaty rocznej.

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim druk do pobrania. Wartość sprzedaży za rok poprzedni należy obliczać w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzowym). Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
2. Nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia danego roku skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, chyba, że przedsiębiorca w ciągu tych 30 dni złoży oświadczenie wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij