Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2020 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r.

XML

Szczegóły

zamówienie na Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2020 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.1.9.2020

zamawiający Gmina Grudziądz

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena powyżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Grudziądz

Treść

Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2020 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r.


Polska-Grudziądz: Usługi udzielania kredytu

2020/S 075-178405
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178405-2020:TEXT:PL:HTML


Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Grudziądz
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 38
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Weronika Chałubowicz
E-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl
Tel.: +48 564511111
Faks: +48 564511132Adresy internetowe: 

Główny adres: http://bip.grudziadz.lo.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.grudziadz.lo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2020 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r.

 
Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4)Krótki opis: 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r. w wysokości 8 382 821,00 PLN (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100).

2. Kredyt uruchomiony zostanie po podpisaniu umowy. Zamawiający ustala, iż wypłata kredytu będzie następowała w transzach (maksymalnie 3 transze), na wniosek Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie, z zastrzeżeniem, iż minimalny termin wypłaty każdej transzy kredytu wynosi 3 dni robocze, a maksymalny termin wypłaty każdej transzy kredytu 5 dni roboczych zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wypłaty transzy kredytu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL616
II.2.4)Opis zamówienia: 

I. Zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 r. w wysokości 8 382 821,00 PLN (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100).

2. Kredyt uruchomiony zostanie po podpisaniu umowy. Zamawiający ustala, iż wypłata kredytu będzie następowała w transzach (maksymalnie 3 transze), na wniosek Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie, z zastrzeżeniem, iż minimalny termin wypłaty każdej transzy kredytu wynosi 3 dni robocze, a maksymalny termin wypłaty każdej transzy kredytu 5 dni roboczych zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wypłaty transzy kredytu”. Dopuszcza się możliwość przesłania dyspozycji o uruchomieniu kredytu podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji – drogą elektroniczną.

3. Spłata kredytu następowała będzie po okresie karencji do 19.12.2021 r. w latach 2021–2032 w ratach płatnych następująco:

1) 382 821,00 PLN do 20.12.2021 r.

2) 500 000,00 PLN do 30.12.2022 r.

3) 500 000,00 PLN do 29.12.2023 r.

4) 500 000,00 PLN do 31.12.2024 r.

5) 500 000,00 PLN do 31.12.2025 r.

6) 500 000,00 PLN do 31.12.2026 r.

7) 1 000 000,00 PLN do 31.12.2027 r.

8) 1 000 000,00 PLN do 29.12.2028 r.

9) 1 000 000,00 PLN do 31.12.2029 r.

10) 1 000 000,00 PLN do 31.12.2030 r.

11) 1 000 000,00 PLN do 31.12.2031 r.

12) 500 000,00 PLN do 31.12.2032 r. (ostateczny dzień spłaty kredytu)

4. W terminie podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania określone w SIWZ.

5. Zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do 1 miesiąca przed terminem zapłaty.

6. Płatność odsetek z tytułu kredytu regulowana będzie według 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Marża nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Odsetki będą naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu w okresie miesięcznym.

7. Odsetki od udzielonego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu.

8. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca począwszy od dnia, w którym kredyt lub transza zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego przyjmując faktyczną ilość dni w miesiącu. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania części lub całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

10. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych: od dnia 20.12.2021 r.

11. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

12. Zabezpieczenie kredytu preferowane przez Zamawiającego – brak zabezpieczenia lub weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający potwierdza, iż kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty raty kapitałowej bez dodatkowych opłat i prowizji po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy.

14. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

15. Oferta nie może zawierać zapisów warunkowych, uzależniających wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy od jakichkolwiek zdarzeń.

16. Na koszt kredytu składać się ma wyłącznie stawka referencyjna WIBOR 3M z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz marża banku, bez prowizji za uruchomienie kredytu.

 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty transzy kredytu / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 31/12/2032
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Numeracja podana w sekcji III i IV wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. aktualnej decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyrażającej zgodę na rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w niniejszym zakresie.

 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w niniejszym zakresie.

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.);

• który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

• który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

• który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 2 do SIWZ.

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Dalsza część poniżej w: „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 

Ciąg dalszy pkt III zawartego w sekcji III.1.3)

8.6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) koncesja, zezwolenie lub licencja – koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków

I opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z poźn. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 6 do SIWZ;

8) dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

Dalsza treść w sekcji VI.3)

 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru standardowej umowy kredytu obowiązującego u Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem postanowień niniejszej SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i poniższych zapisów.

2. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram spłat kredytu opracowany na podstawie załącznika nr 3a do SIWZ – formularz cenowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 21/05/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert Data: 21/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, POLSKA, pokój nr 205.

 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 

Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający przeprowadzi czynność otwarcia ofert poprzez transmisję on-line. Dostęp do transmisji pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=grudzugsesja. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 

Ciąg dalszy pkt. III zawartego w Sekcji III.1.3)

— 8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— a) pkt. 8.6.2 ppkt 2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp,

— b) pkt 8.6.2 ppkt 1., ppkt 3, ppkt 4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

— 8.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.7 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu;

— 13.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

— 15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx);

— Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

— termin 2 miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od terminu składania ofert,

— ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.grudziadz.lo.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 

— 23.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy;

— 23.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu;

— 23.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy;

— 23.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp;

— 23.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

— 23.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

— 23.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

— 23.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

— 23.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

— 23.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

— 23.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego;

— 23.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15/04/2020


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij