W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XXIV/150/2004

Szczegóły

jakiego organu RADY GMINY W GRUDZIĄDZU

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziadzu z dnia 20 lutego 2004 roku uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2004 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

RADA GMINY W GRUDZIĄDZU

uchwala co następuje

W uchwale XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. W &1

    pkt 1. DOCHODY BUDZETU w kwocie -      15.585.542,-

             zastepuje się kwotą -                    x

             w tym

1) udziały w dochodach budżetu państwa && 0010 i 0020  1.404.000,-

2) dotacje celowe otrzymywane z budzetu pąństwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami &2010      1.761.909,-

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej & 2020   3.000,-

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) & 2030   415.159,-

5) subwencje ogólne z budzetu panstwa & 2920    6.423.964,-

6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych         & 6260   x

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanie z innych źródeł & 6292   x

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami & 6310   11.735,-

9) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na reaizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) & 6330    x 

10) pozostałe dochody    5.565.775,-

pkt 2. WYDATKI BUDZETU  w kwocie -    15.087.106,-

         zastępuje się kwotą -    15.087.106,-

         (zgodnie z załącznikiem nr 1)

         w tym:

1) Dotacje & 2540     51.000,-

2) Wynagrodzenia && 4010,4040,4100   5.708.062,-

3) Pochodne od wynagrodzeń && 4110,4120,4120,4140    1.256.117,-

4) Rezerwa ogólna do 1% wydatków budzetu gminy & 4810   3.000

5) Wydatki majątkowe && 6050,6052,6060    768.295,-

6) Wydatki na obsługę długu publicznego & 8070    196.000,-

7) Pozostałe wydatki    7.104.632,-

pkt 3. NADWYŻKA BUDZETOWA w kwocie -    498.436,-

         zapisuje się kwotę     x

         z przeznaczeniem  na spłaty zobowiazań zaliczanych do rozchodów budżetu gminy

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

III. 1/ Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia.

      2/ Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Grudziądz.

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Grudziądzu

                                                                                      Hanna Guzowska

 

 

 

Zał. Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/150/2004

Rady Gminy w Grudziądzu

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK

710 Działalność usługowa    x   43.000,-   68.988,-

710/71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne   x   43.000,-   68.988,-

710/71014/4300 Zakup usług pozostałych   x   43.000,-   65.988,-

852 Pomoc społeczna   43.000,-    x   2.843.114,-

852/85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   12.000,-   x   1.389.138,- 

852/85212/3110 Świadczenia społeczne   12.000,-   x   1.306.571,-

852/85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   31.000,-   x   639.783,-

852/85214/3110 Świadczenia społeczne   31.000,-   x   616.250,-

OGÓŁEM   43.000,-   43.000,-   15.087.106,-

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

I - WYDATKI BUDŻETU (WŁASNE)

     (załacznik nr 1)

     - zwiekszenia   -   +  43.000,-

     - zmniejszenia  -   -   43.000,-   w tym:

1 - dział 852 - rozdział 85212 & 3110 - zwiększenie  -  12.000,-

- pokrycie wypłat świadczeń rodzinnych do konca bieżącego roku - sfinansowanie wydatków zadań zleconych roku 2004 do refundacji przez budżet państwa w 2005 roku

2 - dział 852 - rozdział 85214 & 3110 - zwiększenie - 31.000,-

- pokrycie wypłat zasiłków zadań własnych oraz zleconych do końca bieżącego roku. Wydatki zadań zleconych  zostaną zrefundowanych przez budżet panstwa w 2005 roku

3 - dział 710 - rozdział 71014 & 4300 - zmniejszenie - 43.000,-

- zmniejszenie planu na zadaniu "przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez Urbanistę oraz działalność Komisji Urbanistycznej"

- aktualny plan - 93.988,-

- przewidywane wykonanie na 31.12.2004 roku - 50.000,-

- zmniejszenie planu - 43.000,-

4 - zestawienie zmian

poz. 1       12.000,-

poz. 2       31.000,-

poz. 3                                 43.000,-

razem       43.000,-              43.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane