W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs

Adresy Elektronicznej Skrzynki podawczej:

j6026xurfs\skrytka

j6026xurfs\SkrytkaESP


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626
TERYT: 0406012

Procedury kontroli podatkowej


 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ W ZAKRESIE 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO 
U PODATNIKÓW, PŁATNIKÓW ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH 

Podstawa prawna ustalenia zasad przeprowadzania kontroli podatkowej. 
  
Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli podatkowej uregulowane są przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.). 

Kontrola przedsiębiorcy jest uregulowana przepisami Rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). 

  
Przedmiot kontroli podatkowej. 
  
1. Powierzchnie gruntów i sposób ich wykorzystania. 
2. Powierzchnie użytkowe budynków i sposób ich wykorzystania. 
3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
4. Dokumentacja techniczna w zakresie pkt. 1-3. 
  
Zadania kontroli podatkowej. 
  
1. Wykonywanie czynności sprawdzających u podatników, płatników oraz następców prawnych, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 
2. Sporządzanie protokołów z kontroli podatkowych. 
3. Współpraca z innymi organami podatkowymi zmierzająca do rzetelnego przeprowadzenia kontroli. 
  
Cel kontroli podatkowej. 
  
1. Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 
2. Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania. 
3. Kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
4. Kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników Wójtowi Gminy Grudziądz, na których ciąży obowiązek podatkowy. 
  
Etapy przeprowadzania kontroli podatkowej. 
  
1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli podatkowej. 
2. Zawiadomienie podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. 
3. Przeprowadzenie kontroli podatkowej u podatnika. 
4. Zakończenie kontroli podatkowej. 
5. Sporządzenie protokołu z kontroli podatkowej. 
6. Podjęcie działań mających na celu likwidację niezgodności ustalonych w wyniku kontroli podatkowej. 
  
Instrukcja przeprowadzania kontroli podatkowej.  
  
1. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. 
2. W każdym przypadku objętym kontrolą podatkową organ podatkowy dokonuje analizy danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

3. Wójt Gminy Grudziądz udziela pracownikom wyznaczonym do przeprowadzenia kontroli imiennego upoważnienia (zgodnie z art. 283 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych), które zawiera: 

- oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, 
- wskazanie podstawy prawnej, 
- imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 
- numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących), 
- oznaczenie kontrolowanego, 
- określenie zakresu kontroli, 
- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli, 
- podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, 
- pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego 
4. Organ podatkowy zgodnie z art. 289 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zawiadamia podatnika 
o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin, nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej oraz zgłosić tę osobę organowi podatkowemu. 
5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje po doręczeniu kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz okazaniu legitymacji służbowej. W przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą osoby kontrolujące dokonują także wpisu o przeprowadzaniu kontroli do książki kontroli, którą przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić, przechowywać, a także udostępniać na żądanie organu kontroli (art. 57 ustawy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). Kontrola podatkowa może zostać wszczęta bez upoważnienia, po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej, w przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli. W tym przypadku imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej doręcza się kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli podatkowej. 
6. Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu. Kontrola podatkowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. O każdym przypadku nie zakończenia kontroli podatkowej w terminie wynikającym z imiennego upoważnienia kontrolujący obowiązany jest zawiadomić kontrolowanego podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. 

7. Kontrolujący dokumentuje przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarcza się kontrolowanemu. 

Protokół zawiera m.in. 
- wskazanie kontrolowanego, 
- wskazanie osób kontrolujących, 
- określenie przedmiotu i zakresu kontroli, 
- określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli, 
- opis dokonanych ustaleń faktycznych, 
- dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, 
- pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, 
- ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli. 


Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego, przyjmuje się, że nie kwestionuje on ustaleń kontroli. W przypadku złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontrolujący jest obowiązany je rozpatrzyć i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli. Po zakończeniu kontroli podatkowej kontrolowanemu zgodnie z art. 81b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowej. Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane