W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

Kontakt

Gmina Grudziądz


ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz


tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32

e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl

NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626

TERYT: 0406012

XXIII/148/2004

Szczegóły

jakiego organu RADY GMINY W GRUDZIĄDZU

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/103/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 lutego uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2004 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (z. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

RADA GMINY W GRUDZIĄDZU

uchwala co następuje

 

W uchwale XV/103/2004 Rady gminy w Grudziadzu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

I. W & 1

pkt 1. DOCHODY BUDŻETU w kwocie - 15.565.974,-

          zastępuje się kwotą -   x

             w tym:

1) udziały w dochodach  budżetu państwa && 0010 i 0020  1.404.000,-

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami      & 2010   1.760.070,-

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez  gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej & 2020   3.000,-

4) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) & 2030   399.830,-

5) subwencje ogólne z budżetu państwa & 2920   6.423.964

6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inewstycji i zakupów jednostek sektora finansów puglicznych & 6260   x

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, wojedództw, pozyskane z innych źródeł & 6292   x

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom ustawami & 6310  9.335,-

9) dotacje celowe otrzymywane z budrzetu panstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) & 6330  x

10) pozostałe dochody  5.565.775,-

pkt 2. WYDATKI BUDŻETU w kwocie - 15.067.538,-

          zastępuje się kwotą -  15.067.538,-

             (zgodnie z załącznikiem nr 1)

          w tym:

1) Dotacje & 2540     51.000,-

2) Wynagrodzenia && 4010,4040,4100   5.708.062,-

3) Pochodne od wynagrodzeń && 4110,4120,4130,4140   1.254.278,-

4) Rezerwa ogólna do 1% wydatków budżetu gminy & 4810   3.000,-

5) Wydatki majątkowe && 6050,6052,6060   765.895,-

6) Wydatki na obsługę długu publicznego & 8070   196.000,-

7) Pozostałe wydatki   7.089.303,-

pkt 3. NADWYŻKA BUDŻETU w kwocie    498.436,-

         zastępuje się kwotą       x

            z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budzetu gminy

pkt 6. Zmiany w załączniku "Plan Finansowy Inwestycji Gminy Grudziądz na  2004 rok" (zgodnie z załącznikiem nr 2)

pkt 7. Zmiany w załączniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz na Lata 2003-2006" (zgodnie z załącznikiem nr 3)

II. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy.

III. 1/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2/ Uchwała podlego ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Grudziądz.

 

 

Przewodniczaca Rady Gminy w Grudziadzu

                                                                                   Hanna Guzowska

 

Zał. Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz

Nr XXIII/148/2004

z dnia 21 grudnia 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK 

750  Administracja publiczna   33.000,-   33.000,-   2.844.800,-

750/75095  Pozostała działalność  33.000,-   33.000,-   487.800,-

750/75095/4300  zakup usług pozostałych  x   33.000,-   71.400,-

750/75095/6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  33.000,-   x    33.000,-

OGÓŁEM     33.000,-   33.000,-   15.067.538,-

 

 

Zał. Nr 2

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/148/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2004 ROK

 

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/148/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2003 - 2006

 

 

Zał. Nr 3

do Uchwały Rady Gminy 

w Grudziądzu Nr XXIII/147/2004 

z dnia 21 grudnia 2004 roku

 

PLANOWANE ŚRODKI NA INWESTYCJE  (w tys. zł)

 

1. - budżet gminy (ogółem && 6050,6052,6060,6010) w tym: na rok 2003 - 87, 2004 - 666, 2005 - 22.124, 2006 - 5.628

a - środki własne - wydatki budżet gminy && 6050, 6060, 6010 w tym: na rok 2003 - 87, 2004 - 666, 2005 - 4.785, 2006 - 278

b - budżet gminy & 6050 - środki własne - kredyty lub pożyczki pod deficyt budżetu danego roku w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 1.800, 2006 - 1.600

c - budżet gminy - środki własne & 6050 wydatków budżetu gminy w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - x, 2006 - x

d - środki z Unii Europejskiej obięte & 6052 wydatków budzetu gminy (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 15.539 (6.732+4.275+1.994+499+75+1.964), 2006 - 3.750

2 - środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - objete & 6050 wydatków budzetu gminy w 2004 roku w tym: na rok 2003 - x, 2004 - 100, 2005 - +200+400   razem +600, 2006 - +100+650   razem +750

3 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: na rok 2003 - x, 2004 - 260, 2005 - x, 2006 - x

4 - udział mieszkańców (niepieniężny) w tym: na rok 2003 - 362, 2004 - x, 2005 - x , 2006 - x

5 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - wydatki & 6050 w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - x, 2006 - x

6 - budżet państwa - wydatki & 6050 w tym: na rok 2003 - x, 2004 - x, 2005 - 343- razem (67+266+10), 2006 - x

OGÓŁEM  1 - 5 w  rokU 2003 - 449, 2004 - 1.026, 2005 - 23.067, 2006 - 6.378

 

UZASADNIENIE

 

I. WYDATKI BUDŻETU (WŁASNE)

- zmniejszenie  -  33.000,-

- zwiekszenie   -   33.000,-

w tym:

1 - dział - 750 - rozdział 75095 & 4300  - zmniejszenie 33.000,-

z jednoczesnym zwiekszeniem & 6050 - 33.000,-

- przeniesienie planu wydatków zadań własnych  z wydatków bieżących do wydatków majatkowych na zadaniu - "wydatki jednostek pomocniczych  - Sołectw" z przeznaczeniemwydatków majątkowych na sfinansowanie zadania własnego inwestycyjnego "budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Biały Bór, ul. Fałata ( 6 opraw oświetleniowych) i Parski ( 9 opraw oświetleniowych)  przy drogach gminnych" zgodnie z zawartą umową nr 1/2002 z dnia 15 grudnia 2004 roku na kwotę 72.496,88 brutto

- sfinansowanie:

- ze środków Sołectw - 33.000,-

- ze środków budżetu gminy - 39.496,88,-

(dział 900 - rozdział 90015 & 6050)

II  Wprowadza się aktualizacje planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w "Planie Finansowem Inwestycji Gminy na 2004 rok" pod dokonane zmiany w planie wydatków majątkowych budżetowych gminy 2004 roku stanowiacych kwotę  765.895,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

III - W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy 2004 roku  stanowiacych kwotę  765.895,- - dokonuje się zmiany w załaczniku "Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Grudziądz Na Lata 2003 - 2004 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane