W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs

Adresy Elektronicznej Skrzynki podawczej:

j6026xurfs\skrytka

j6026xurfs\SkrytkaESP


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626
TERYT: 0406012

Sukcesywna dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2021/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Sukcesywna dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2021/2022
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.1.16.2021
Zamawiający Gmina Grudziądz
Tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia poniżej 214.000,00 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert www.miniportal.uzp.gov.pl
rozstrzygnięcie

Zamawiający, Gmina Grudziądz, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, informuje,
że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Dla zadania częściowego nr 1: Sukcesywna dostawa 190 ton węgla
WĘGLOPASZ SP. Z O.O.
Piątkowska 149 /6
60-648 Poznań
za cenę brutto 220.846,50 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4  SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i inne kryteria określone w SWZ – „Cena” – 60 pkt., „Czas realizacji dostaw” – 40 pkt., razem – 100 pkt.

Dla zadania częściowego nr 2: Sukcesywna dostawa 15 ton koksu
WĘGLOPASZ SP. Z O.O.
Piątkowska 149 /6
60-648 Poznań
za cenę brutto 35.977,50 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4  SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i inne kryteria określone w SWZ – „Cena” – 60 pkt., „Czas realizacji dostaw” – 40 pkt., razem – 100 pkt.

Dla zadania częściowego nr 3: Sukcesywna dostawa 45 ton ekomiału węglowego
WĘGLOPASZ SP. Z O.O.
Piątkowska 149 /6
60-648 Poznań
za cenę brutto 32.334,75 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4  SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i inne kryteria określone w SWZ – „Cena” – 60 pkt., „Czas realizacji dostaw” – 40 pkt., razem – 100 pkt.

Dla zadania częściowego nr 4: Sukcesywna dostawa 80 ton ekogroszku
WĘGLOPASZ SP. Z O.O.
Piątkowska 149 /6
60-648 Poznań
za cenę brutto 107.256,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4  SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i inne kryteria określone w SWZ – „Cena” – 60 pkt., „Czas realizacji dostaw” – 40 pkt., razem – 100 pkt.

Dla zadania częściowego nr 5: Sukcesywna dostawa 5 ton pelletu
WĘGLOPASZ SP. Z O.O.
Piątkowska 149 /6
60-648 Poznań
za cenę brutto 7.687,50 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4  SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i inne kryteria określone w SWZ – „Cena” – 60 pkt., „Czas realizacji dostaw” – 40 pkt., razem – 100 pkt.

Treść

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2021/2022


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.lo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb8842cc-370d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248378/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27 15:00
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010974/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Zakup i dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.grudziadz.lo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) Weronika Chałubowicz - tel.: (56) 45 111 08, e-mail: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl
2) Paulina Topolewska-Dziewicka - tel.: (56) 45 111 08, e-mail: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework

4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu 
TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP 
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2021/2022” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa węgla (kostka) - Dostawa węgla w ilości ok. 190 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej niż 27000 kJ/kg, maksymalnej zawartości popiołu 6%, maksymalnej zawartości siarki 0,6%. 
Podane w niniejszej SWZ ilości opału są szacunkowe i mogą ulec zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia. Miejsca poszczególnych dostaw określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie wykazem płatników. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2021/2022. Minimalne zamówienie to 1 tona, a maksymalne 10 ton. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej, co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Dostawy będą następowały w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1 - Cena - 60 %
2 - Czas realizacji dostaw - 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt 
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punkty za kryterium „Czas realizacji dostaw” – Pt 
Wymagany termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 3 dni roboczych.
W zależności od terminu dostawy, zadeklarowanego w ofercie, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
a) za realizację dostaw w ciągu 3 dni Wykonawca uzyska – 0 pkt.
b) za realizację dostaw w ciągu 2 dni Wykonawca uzyska – 20 pkt.
c) za realizację dostaw w ciągu 1 dnia Wykonawca uzyska – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin realizacji dostawy powyżej maksymalnego – 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu realizacji dostaw, Zamawiający uzna, że zobowiązanie Wykonawcy dotyczy 3 dni i w tym kryterium przyzna 0 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: Pc +Pt = Co
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa koksu - Dostawa koksu w ilości ok. 15 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej niż 27000kJ/kg, maksymalnej zawartości popiołu 10%, maksymalnej zawartości siarki 0,7 %. Podane w niniejszej SWZ ilości opału są szacunkowe i mogą ulec zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia. Miejsca poszczególnych dostaw określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie wykazem płatników. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2021/2022. Minimalne zamówienie to 1 tona, a maksymalne 10 ton. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej, co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Dostawy będą następowały w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09111200-2 - Paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1 - Cena - 60 %
2 - Czas realizacji dostaw - 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt 
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punkty za kryterium „Czas realizacji dostaw” – Pt 
Wymagany termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 3 dni roboczych.
W zależności od terminu dostawy, zadeklarowanego w ofercie, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
a) za realizację dostaw w ciągu 3 dni Wykonawca uzyska – 0 pkt.
b) za realizację dostaw w ciągu 2 dni Wykonawca uzyska – 20 pkt.
c) za realizację dostaw w ciągu 1 dnia Wykonawca uzyska – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin realizacji dostawy powyżej maksymalnego – 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu realizacji dostaw, Zamawiający uzna, że zobowiązanie Wykonawcy dotyczy 3 dni i w tym kryterium przyzna 0 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: Pc +Pt = Co
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa ekomiału węglowego - Dostawa ekomiału w ilości ok. 45 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej 24000 kJ/kg, uziarnienie : 0-31,5 mm, siarka max. 0,6%, popiół max. 20%, wilgotność max. do 15,0%, wskaźnik spiekalności RI max. 20. Podane w niniejszej SWZ ilości opału są szacunkowe i mogą ulec zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia. Miejsca poszczególnych dostaw określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie wykazem płatników. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2021/2022. Minimalne zamówienie to 1 tona, a maksymalne 10 ton. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej, co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Dostawy będą następowały w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09111200-2 - Paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1 - Cena - 60 %
2 - Czas realizacji dostaw - 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt 
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punkty za kryterium „Czas realizacji dostaw” – Pt 
Wymagany termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 3 dni roboczych.
W zależności od terminu dostawy, zadeklarowanego w ofercie, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
a) za realizację dostaw w ciągu 3 dni Wykonawca uzyska – 0 pkt.
b) za realizację dostaw w ciągu 2 dni Wykonawca uzyska – 20 pkt.
c) za realizację dostaw w ciągu 1 dnia Wykonawca uzyska – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin realizacji dostawy powyżej maksymalnego – 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu realizacji dostaw, Zamawiający uzna, że zobowiązanie Wykonawcy dotyczy 3 dni i w tym kryterium przyzna 0 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: Pc +Pt = Co
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa ekomiału węglowego - Dostawa ekomiału w ilości ok. 45 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej 24000 kJ/kg, uziarnienie : 0-31,5 mm, siarka max. 0,6%, popiół max. 20%, wilgotność max. do 15,0%, wskaźnik spiekalności RI max. 20.Podane w niniejszej SWZ ilości opału są szacunkowe i mogą ulec zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia. Miejsca poszczególnych dostaw określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie wykazem płatników. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie 
z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2021/2022. Minimalne zamówienie to 1 tona, 
a maksymalne 10 ton. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej, co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Dostawy będą następowały w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1 - Cena - 60 %
2 - Czas realizacji dostaw - 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt 
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punkty za kryterium „Czas realizacji dostaw” – Pt 
Wymagany termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 3 dni roboczych.
W zależności od terminu dostawy, zadeklarowanego w ofercie, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
a) za realizację dostaw w ciągu 3 dni Wykonawca uzyska – 0 pkt.
b) za realizację dostaw w ciągu 2 dni Wykonawca uzyska – 20 pkt.
c) za realizację dostaw w ciągu 1 dnia Wykonawca uzyska – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin realizacji dostawy powyżej maksymalnego – 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu realizacji dostaw, Zamawiający uzna, że zobowiązanie Wykonawcy dotyczy 3 dni i w tym kryterium przyzna 0 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: Pc +Pt = Co
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa pelletu - Dostawa pelletu w ilości ok. 5 ton w klasyfikacji zgodnej z certyfikatem DIN plus lub wyższym o następujących parametrach: 
- surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszcze czy utwardzacze, max. zawartość popiołu do 0,7%, wartość opałowa min. 18 MJ/kg [5,0kWh/kg], gęstość min. 600kg/m3, wilgotność do 10%, zgodność z normą EN 14961-2. Wykonawca dostarczy pellet drzewny w workach po 15-25 kg. Podane w niniejszej SWZ ilości opału są szacunkowe i mogą ulec zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia. Miejsca poszczególnych dostaw określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie wykazem płatników. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2021/2022. Minimalne zamówienie to 1 tona, a maksymalne 10 ton. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej, co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Dostawy będą następowały w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09110000-3 - Paliwa stałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1 - Cena - 60 %
2 - Czas realizacji dostaw - 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt 
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punkty za kryterium „Czas realizacji dostaw” – Pt 
Wymagany termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 3 dni roboczych.
W zależności od terminu dostawy, zadeklarowanego w ofercie, Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
a) za realizację dostaw w ciągu 3 dni Wykonawca uzyska – 0 pkt.
b) za realizację dostaw w ciągu 2 dni Wykonawca uzyska – 20 pkt.
c) za realizację dostaw w ciągu 1 dnia Wykonawca uzyska – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin realizacji dostawy powyżej maksymalnego – 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu realizacji dostaw, Zamawiający uzna, że zobowiązanie Wykonawcy dotyczy 3 dni i w tym kryterium przyzna 0 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: Pc +Pt = Co
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien wykazać, że:
a) dla zadania częściowego nr 1: realizował minimum 2 dostawy węgla 
o wartości minimum 70.000,00 zł brutto każda.
b) dla zadania częściowego nr 2: realizował minimum 2 dostawy koksu 
o wartości minimum 15.000,00 zł brutto każda.
c) dla zadania częściowego nr 3: realizował minimum 2 dostawy ekomiału węglowego lub miału węglowego o wartości minimum 15.000,00 zł brutto każda.
d) dla zadania częściowego nr 4: realizował minimum 2 dostawy ekogroszku o wartości minimum 40.000,00 zł brutto każda.
e) dla zadania częściowego nr 5: realizował minimum 2 dostawy pelletu 
o wartości minimum 5.000,00 zł brutto każda.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4 SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
zadanie częściowe - 1 - 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100),
zadanie częściowe - 2 – Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium,
zadanie częściowe - 3 – Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium,
zadanie częściowe - 4 - 800,00 PLN (słownie: osiemset zł 00/100),
zadanie częściowe – 5 - Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. 
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-03
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
11. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane