W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

tel. (+48 56) 451 11 11 (centrala)
fax: (+48 56) 451 11 32


e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl


EPUAP: j6026xurfs

Adresy Elektronicznej Skrzynki podawczej:

j6026xurfs\skrytka

j6026xurfs\SkrytkaESP


NIP: 876-23-13-291
REGON: 871118626
TERYT: 0406012

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.1.23.2021
Zamawiający Gmina Grudziądz
Tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 214.000,00 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl
rozstrzygnięcie

ARTUR ZIELASKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pn.: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DANIEL" ARTUR ZIELASKOWSKI
Węgrowo 26G
86-302 Węgrowo
za cenę brutto 952 387.50 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4  SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i inne kryteria określone w SWZ – „Cena” – 60 pkt., „Wskaźnik adopcyjności” – 40 pkt., razem – 100 pkt.

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00341877/01 z dnia 31.12.2021 r.

Usługi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.3.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47262df8-6a38-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341877/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 14:34
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010974/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.4 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącym w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.grudziadz.lo.pl3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) Paulina Topolewska-Dziewicka - tel.: (56) 45 111 08, 
e-mail: p.topolewska_dziewicka@grudziadz.ug.gov.pl
2) Weronika Chałubowicz - tel.: (56) 45 111 08, 
e-mail: w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
-specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu 
TLS 1.2,
-format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
-oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
-integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP 
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
-Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
-Mozilla Firefox od wersji 15,
-Google Chrome od wersji 20.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz, transport zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych do odpowiednich ośrodków oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) odławianie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Grudziądz,
2) odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych z terenu Gminy Grudziądz,
3) transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt wskazanego przez Zamawiającego 

Zamawiający, informuje że w ubiegłych latach wszystkie interwencje wymagające przekazania zwierzęcia do ośrodka rehabilitacji były obsługiwane przez Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Olimpinie oraz Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Nowym Monasterzysku. W przypadku odmowy przyjęcia zwierzęcia przez ww. ośrodki, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć chore zwierzę do innego ośrodka wpisanego do wykazu ośrodków rehabilitacji zwierząt opublikowanego na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat).

4) transport zwierząt do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez z Zamawiającego,
5) transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz,
w tym odbiór i wywóz zwłok zwierząt (w tym dziko żyjących) do miejsc utylizacji.

3. Zamówienie winno być realizowana w sposób humanitarny przy pomocy urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a wyłapywane zwierzęta winny być przewożone przystosowanym pojazdem zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki w czasie transportu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
4. Reakcja Wykonawcy na wezwanie do odławiania, transportu do schroniska oraz zapewnienia opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Grudziądz winna być natychmiastowa i wynosić maksymalnie 1 godzinę od czasu zgłoszenia.
5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przekazać
do adopcji minimum 30% (lub więcej, zgodnie z zobowiązaniem wyrażonym w ofercie) wyłapanych psów z terenu Gminy Grudziądz. Wskaźnik procentowy adopcji zostanie obliczony na ostatni dzień świadczenia usługi przez Wykonawcę, zgodnie z wzorem opisanym w załączniku nr 1 do umowy. 
6. Odławianie zwierząt wolnożyjących wymagających opieki weterynaryjnej lub zabiegów weterynaryjnych z terenu Gminy Grudziądz, winno nastąpić
w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie wskazanym przez Zamawiającego,
a w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt niezwłocznie, niepóźnej niż 1 godziny od czasu zgłoszenia.
7. Transport zwierząt do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie do 4 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
8. Oprócz potwierdzenia wykonania usługi wywozu padłych zwierząt przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Grudziądz Wykonawca jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia ilości padłych zwierząt przekazanych do miejsc utylizacji (dokument handlowy stosowany przy przewozie zwierząt).
9. Wykonawca we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami jest zobowiązany promować prawidłowe postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie akcji plakatowych oraz prelekcji dla dzieci i młodzieży. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się z powyższego obowiązku minimum dwa razy w trakcie trwania umowy (w tym minimum raz w danym roku szkolnym) i przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z jego wykonania w formie elektronicznej bądź papierowej.
10. Pozostały zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia, ich standard oraz szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy oraz w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowi jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
85200000-1 - Usługi weterynaryjne

90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  od 2022-03-05 do 2024-02-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium
Cena (C)
Wskaźnik adopcyjności
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt 
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Wskaźnik adopcyjności” zostaną przyznane w następujący sposób: 
W tym kryterium oceny ofert Wykonawcy mogą zdobyć dodatkowe 20 lub 40 punktów za zadeklarowanie osiągnięcia wyższego wskaźnika adopcyjności.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę osiągnięcia wskaźnika adopcyjności:
a) do 35% - komisja przyzna 0 pkt.
b) od 35,1% do 45% - komisja przyzna 20 pkt.
b) ponad 45% - komisja przyzna 40 pkt.
Zadeklarowany wskaźnik procentowy adopcji zostanie obliczony na ostatni dzień świadczenia usługi przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem:

Liczba wykonanych adopcji zwierząt 
z terenu Gminy Grudziądz w trakcie obowiązywania umowy
Wskaźnik ilości adopcji = ………………………………………………………………………………………………………………………….. x 100 pkt = 
Liczba przyjętych zwierząt z terenu Gminy Grudziądz 
do schroniska (pomniejszona o ilość zwierząt odebranych przez właściciela)
w trakcie obowiązywania umowy

Zamawiający dokona obliczeń wskaźnika ilości adopcji, przyjmując zasadę, że 1pkt = 1 %.

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie osiągnięcia wskaźnika adopcyjności Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje do 35% i przyzna w tym kryterium 0 pkt. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PWA
gdzie: 
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej, 
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PWA - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wskaźnik adopcyjności”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:  Punktowo 
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:  Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik adopcyjności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada następujące zezwolenia:
a) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej polegającej na prowadzeniu schroniska dla zwierząt oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

b) decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie zarobkowego transportu zwierząt: psów, kotów i zwierząt dzikich wolnożyjących do 8h (typ I) oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

c) zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla przewoźnika wydane na psy, koty i zwierzęta dzikie wolnożyjące zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

d) decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie transportowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

e) pozwolenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie składowania (przechowywania) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

f) decyzję wydaną przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

g) decyzję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grudziądz wydaną przez Wójta Gminy Grudziądz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:
a) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej polegającej na prowadzeniu schroniska dla zwierząt oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

b) decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie zarobkowego transportu zwierząt: psów, kotów i zwierząt dzikich wolnożyjących do 8h (typ I) oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

c) zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla przewoźnika wydane na psy, koty i zwierzęta dzikie wolnożyjące zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

d) decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie transportowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie
z art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

e) pozwolenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie składowania (przechowywania) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 1421);

f) decyzję wydaną przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

g) decyzję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grudziądz wydaną przez Wójta Gminy Grudziądz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł i 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy O/Łasin 
Nr rachunku: 32 9500 0008 0008 8721 2000 0100
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.23.2021”.6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2022/BZP 00007151/01 z dnia 05.01.2022 r.

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.2.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.4.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.4.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007151/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 15:00
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00341877/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-01-10 10:00

Po zmianie: 
2022-01-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-10 10:15

Po zmianie: 
2022-01-13 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-08

Po zmianie: 
2022-02-11

2022/BZP 00011942/01
NOTICES.MY_NOTICES.DETAILS.undefined
 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2022/BZP 00011942/01 z dnia 11.01.2022

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Grudziądz wraz z usługami towarzyszącymi


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUDZIĄDZ
1.2.) Oddział zamawiającego: stanowisko ds. zamówień publicznych
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118626
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38
1.4.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.4.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@grudziadz.ug.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011942/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 12:44
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00341877/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-01-13 10:00

Po zmianie: 
2022-01-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-13 10:15

Po zmianie: 
2022-01-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-11

Po zmianie: 
2022-02-19

Załączniki

Powiadom znajomego